Lag (1942:263) om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet

SFS nr
1942:263
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1942-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1981:135
Upphävd
1981-07-01

1 § Hava medel, i annat fall än som avses i lagen om gälds betalning
genom penningars nedsättande i allmänt förvar, enligt lag eller
författning inbetalats till offentlig myndighet för att utgivas till den
som finnes berättigad därtill, och äro medlen, då tjugu år förflutit
från inbetalningen, fortfarande innestående, utan att rätten att
utbekomma dem är beroende av framtida händelse, äge den som inbetalt
medlen lyfta beloppet jämte upplupen ränta, om anledning ej finnes till
antagande att fråga om rätt till medlen är beroende på prövning och han
anmäler sig inom natt och år. Vad nu sagts om den som inbetalt medel
till offentlig myndighet skall, där medel uttagits genom exekutiv
förrättning, gälla den, hos vilken förrättningen ägt rum.

Den, som vill lyfta nedsatt fullföljdsavgift, vare pliktig att anmäla
sig inom tjuguett år från det nedsättningen skett.

2 § Göres ej anmälan, som i 1 § sägs, tillfalla melen kronan.

3 § Har i lag meddelats bestämmelse, som avviker från vad ovan stadgas,
skall den lända till efterrättelse.

Övergångsbestämmelser

1942:263

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1942; dock vare ej den, för vars
räkning visst belopp inbetalts, eller den, som inbetalt beloppet, på
grund av vad i lagen stadgas förlustig sin rätt, om han före den 1 juli
1944 anmäler sig för lyftning av medlen.

Genom denna lag upphäves vad i kungl. brev den 10 augusti 1763 till övre
borgrätten och kungl. brev den 8 oktober 1828 till statskontoret stadgas
om nedsatta medel.