Lag (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

SFS nr
1942:335
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1942-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:288
Upphävd
1997-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:8

1 § Beträffande anläggning av väsentlig betydelse för
energiförsörjningen i riket skola ifråga om åtgärder till skydd mot
skada genom luftanfall eller annan krigshandling eller sabotage gälla de
särskilda bestämmelser, som angivas i denna lag. Lag (1978:163).

2 § Med anläggning, som 1 § sägs, avses

1) elektriskt kraftverk, som är avsett för generatoreffekt av minst
tjugofemtusen kilovoltampére;

2) anläggning för tillgodogörande av vattenkraft genom vattenreglering,
om vattenmagasinet är avsett att rymma minst etthundra miljoner
kubikmeter;

3) elektrisk ledning, som är avsedd för spänning av minst tvåhundra
kilovolt mellan två ledare;

4) transformator- eller kopplingsstation, vilken är avsedd för spänning
av minst sjuttio kilovolt mellan två ledare och en genomgångseffekt av
minst tjugofemtusen kilovoltampere; samt

5) rörledning för vilken krävs koncession enligt lagen (1978:160) om
vissa rörledningar, dock ej rörledning för transport av fjärrvärme. Lag
(1981:598).

3 § Anläggning, som avses i denna lag, skall utföras på ett med hänsyn
till förhållandena i varje särskilt fall ur skyddssynpunkt lämpligt
sätt.

Vad nu sagts gäller ock ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan
anläggning.

4 § Ägare av befintlig, i denna lag avsedd anläggning vare pliktig att,
i den mån det ej tidigare skett, med avseende å anläggningen och driften
vid densamma vidtaga erforderliga åtgärder för att minska faran för och
begränsa verkningarna av sådan skada, varom i 1 § förmäles. Han skall
sålunda, bland annat, verkställa nödig förstärkning av anläggningens
skydd mot brand- och annan bombskada, utföra skyddsrum och andra
erforderliga skyddsanordningar åt personal för anläggningens skötsel och
skydd samt lämpligt förvaringsrum för förråd, ombesörja erforderlig
utbildning och övning av personal, avsedd att vid anläggningen fullgöra
till befolkningsskyddet och räddningstjänsten hörande uppgifter, samt
vidtaga nödiga åtgärder för snabbt avhjälpande av driftavbrott.

Nyttjas anläggningen av annan än ägaren, vare nyttjanderättshavaren
skyldig att i ägarens ställe vidtaga sådana i första stycket avsedda
åtgärder, som med hänsyn till deras art och förhållandena i övrigt böra
ankomma på den som utövar driften vid anläggningen.

Anskaffning av vapen ingår icke i ägarens eller nyttjanderättshavarens
förpliktelser.

Om skyldighet att anordna bevakning förordnar regeringen.
Lag (1994:1727).

5 § Ej må på grund av vad i 3 och 4 §§ stadgas föreskrivas skyldighet
att vidtaga åtgärd, som med hänsyn till anläggningens omfattning och
andra omständigheter i avseende å denna skulle vara oskäligt betungande.

6 § Nyttjas anläggningen av annan än ägaren må kostnad, som ägaren
eljest skolat vidkännas, fördelas mellan honom och nyttjanderättshavaren
efter vad som finnes skäligt.

7 § Ägare eller innehavare av anläggning, som avses i denna lag, vare
skyldig tåla åtgärd, som finnes böra utföras vid anläggningen för att
trygga kraftförsörjningen i riket under krig, ändå att han icke själv är
pliktig att utföra eller bekosta åtgärden. Medför åtgärden skada eller
förlust för honom, skall dock, om denna ej är att anse som ringa, utgå
ersättning därför efter vad som finnes skäligt.

8 § Frågor som avses i 3-5 §§ och 7 § prövas av den myndighet som
regeringen bestämmer (prövningsmyndigheten).

Fråga om kostnadsfördelning enligt 6 § prövas av allmän domstol. Lag
(1982:488).

9 § har upphävts genom lag (1978:163).

10 § Prövningsmyndigheten äger, när det erfordras, utan hinder av vad
den förut bestämt meddela nya eller ändrade föreskrifter. Lag
(1982:488).

11 § Innan någon utför i denna lag avsedd anläggning eller verkställer
väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning, skall
han göra anmälan hos prövningsmyndigheten för prövning av fråga, som
avses i 3 §.

Påbörjas ej arbetet inom två år från det myndighetens prövning ägde rum,
skall anmälan ånyo göras hos myndigheten.

Vid anmälan skola fogas erforderliga ritningar över anläggningen och de
uppgifter, som tarvas för prövningen. Lag (1982:488).

12 § Mål om tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) till anläggning, som
under 2 § 1) eller 2) sägs, eller till väsentlig ombyggnad, ändring
eller utvidgning av sådan anläggning får inte avgöras med mindre
prövningsmyndighetens utlåtande föreligger.

Vad i första stycket är stadgat gäller också ärende angående tillstånd
enligt 2 § lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar, till utförande av elektrisk ledning som under 2
§ 3) i denna lag sägs samt ärende angående koncession enligt lagen
(1978:160) om vissa rörledningar, dock ej om ärendet avser rörledning
för transport av fjärrvärme. Lag (1983:651).

13 § Den ökning i byggnadskostnaden, som föranleds av skyddsåtgärder
enligt denna lag, skall inte tas i beräkning vid den prövning som avses
i 3 kap. 4 § vattenlagen (1983:291).

Vid meddelande av tillstånd som anges i 12 § första stycket skall
beaktas de föreskrifter som prövningsmyndigheten har meddelat i fråga om
vattenanläggningens utförande. Lag (1983:651).

14 § har upphävts genom lag (1978:163).

15 § Envar, som äger eller innehar i denna lag avsedd anläggning, vare
pliktig tåla, att myndighet, vilken har att utöva ledningen av
befolkningsskyddet och räddningstjänsten vid anläggningen,
prövningsmyndigheten eller den myndigheten därtill utser besiktigar
anläggningen för utrönande, vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller
böra vidtagas. Lag (1994:1727).

16 § Prövningsmyndigheten äger vid vite tillhålla den, som är pliktig
att vidtaga skyddsåtgärd enligt denna lag, att fullgöra sin skyldighet.

Underlåter den, som enligt prövningsmyndighetens beslut skall utföra
viss åtgärd, att utan dröjsmål vidtaga densamma, må den myndighet, som
har att utöva ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten
vid anläggningen, utföra åtgärden på den försumliges bekostnad.

Prövningsmyndigheten och den andra i föregående stycke avsedda
myndigheten vare berättigade att erhålla nödig handräckning av
länsstyrelsen. Denna må ock i fall, som avses i andra stycket, uttaga
kostnaden för åtgärden av den försumlige. Lag (1994:1727).

17 § Prövningsmyndighetens beslut om ersättning enligt 7 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av prövningsmyndigheten enligt denna lag får överklagas
hos regeringen. Beslutet skall dock gälla omedelbart om inte något
annat beslutas. Lag (1995:8).

18 § Den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 11 §,
döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Samma lag vare, där någon utför i denna lag avsedd anläggning eller
verkställer väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan
anläggning i strid mot prövningsmyndighetens föreskrifter.

Den som utan skälig anledning vägrar att låta anläggning besiktigas
enligt vad i 15 § sägs döms till böter. Lag (1991:259).

19 § har upphävts genom lag (1991:259).

20 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av
regeringen. Lag (1978:163).

Övergångsbestämmelser

1995:8

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.