Förordning (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond

SFS nr
1942:371
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1942-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:686
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:686

1 § Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen
och förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt under de
beskattningsår, för vilka taxering verkställes åren 1942-1947, äger
skattskyldig njuta avdrag för belopp som enligt vad i denna förordning
sägs av årsvinsten avsättes till investeringsfond. Där sådant avdrag
medgivits skattskyldig, skall denne dock vara underkastad de
föreskrifter i avseende å fondens användning som nedan meddelas.

Rätt till avdrag på grund av avsättning till fond som i 2 § 1 mom. a)
och b) sägs tillkommer allenast svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk
förening, som jämlikt punkt 4 av anvisningarna till 29 §
kommunalskattelagen tillgodonjuter fri avskrivning å maskiner eller
andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier; dock att, i fall som
avses i 2 § 1 mom. b) sägs tillkommer jämväl annan skattskyldig än nyss
är sagt. Rätt till avdrag på grund av avsättning till fond som i 2 § 1
mom. c) sägs tillkommer endast svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk
förening.

Rätt till avdrag på grund av avsättning till fond som i 2 § 1 mom. e)
sägs tillkommer endast den som bedriver rederirörelse med ång- eller
mororfartyg i utrikes fart. Avdrag må icke före ett och samma
beskattningsår njutas både för avsättning till fond, som i 2 § 1 mom. b)
sägs, och för avsättning till i samma moment under e) omförmäld fond,
där ej den skattskyldige, förutom rederirörelse, driver jämväl annan
rörelse. Förordning (1944:27).

2 § /k/ 1 mom. /-k/ Investeringsfonder som i denna förordning avses äro

a) investeringsfond för byggnader,
b) investeringsfond för inventarier och varulager,
c) investeringsfond för arbeten i gruva,
d) investeringsfond för ersättande av förkrigslager, samt
e) investeringsfond för fartyg.

/k/ 2 mom. /-k/ Avsättning för vilken avdrag enligt 1 § medgives må för
visst beskattningsår ej överstiga,

a) i fråga om investeringsfond för byggnader:

tio procent av årsvinsten enligt vederbörligen fastställd balansräkning
för beskattnignsåret och ej heller, såvitt angår aktiebolag, tre procent
av aktiekapitalet vid beskattningsårets utgång,

b) i fråga om investeringfond för inventarier och varulager samt
investeringsfond för arbeten i gruva:

sammanlagt tjugu procent av årsvinsten och ej heller, såvitt angår
aktiebolag, sex procent av aktiekapitalet,

c) i fråga om investeringsfond för ersättande av förkrigslager:

ett belopp motsvarande minskning av dold reserv i varulager i samband
med lagerminskning från utgången av det beskattningsår, som gick till
ända närmast före den 1 september 1939, till utgången av det
beskattningsår taxeringen avser, med tillägg av 20 procent av den
beräknade anskaffningskostnaden vid förstnämnda tidpunkt för det
därefter avgångna lagret,

eller, om trots lagerminskningen den dolda reserven mellan de angivna
tidpunkterna ej ändrats eller ock ökats, ett belopp motsvarande 20
procent av nämnda anskaffningskostnad med avdrag i förekommande fall av
reservökningen,

dock att i förra fallet avdrag för fondavsättning ej må ske med större
belopp än 80 procent av nämnda anskaffningskostnad samt att i båda
fallen vid avsättningen skall avräknas belopp för vilket likande avdrag
för fondavsättning åtnjutits under föregående beskattningsår, samt

d) i fråga om investeringsfond för fartyg:

/k/ dels, /-k/ för anskaffning av ersättningstonnage, ett belopp
motsvarande 5 procent av den beräknade kostnaden för framtida
anskaffning av ersättningstonnage för ång- eller motorfartyg, som
förlorats efter den 1 september 1939 eller som på grund av ålder eller
förslitning utrangerats efter nämnda dag eller som avses skola av sådan
anledning utrangeras så snart ersättningstonnage kan anskaffas, /k/ dels
ock, /-k/ för underhålls- eller reparationsarbeen å andra den
skattskyldige tillhöriga ång- eller motorfartyg än nyss sagts, ett
belopp motsvarande 20 kronor för ton d.w. eller, såvitt angår fartyg som
under beskattningsåret uteslutande gått i trafik mellan utrikes orter,
40 kronor för ton d. w.

Avdrag för avsättning, varom ovan under d) förmäles, må icke
tillgodonjutas i fråga om fartyg, som uteslutande eller huvudsakligen
nyttjats i inrikes fart. Avdrag för avsättning till underhålls- och
reparationsarbeten må tillgodonjutas endast beträffande fartyg, som
under beskattningsåret icke normalt underhållits; och må sistnämnda
avdrag icke för visst beskattningsår för ett och samma fartyg överstiga
100 000 kronor eller, såvitt angår fartyg som under beskattnignsåret
uteslutande gått i trafik mellan utrikes orter, 200 000 kronor.

/k/ 3 mom. /-k/ har skattskyldig på grund av statligt förfogande,
eldsvåda eller därmed jämförlig, av den skattskyldiges åtgöranden
oberoende anledning under beskattningsåret åtnjutit ersättning för
maskiner eller andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, må utan
hinder av vad i 2 mom. under b) stadgas avdrag för avsättning till
investeringsfond för inventarier och varulager ske med högst det belopp,
varmed ersättningen ingår i den skattepliktiga inkomsten för
ifrågavarande år.

har lagerminskning, som i 2 mom. under c) avses, förorsakats av
anledning som i föregående stycke sägs må, såvitt angår det sålunda
avgångna lagret, det belopp, som i de i 2 mom. under c) angivna fallen
beräknas till 20 procent av anskaffningskostnaden vid utgången av det
beskattningsår som gick till ända närmast före den 1 september 1939, i
stället beräknas till skillnaden mellan konstnaden för att anskaffa ett
mot lagerminskningen svarande lager vid utgången av det beskattningsår
taxeringen avser och sagda anskaffningskostnad; och skall beträffande
lagerminskning som nu sagts den ovan stadgade begränsningen av avdraget
till 80 procent av sistnämnda kostnad ej äga tillämpning.

åtnjuter skattskyldig enligt vad därom är särskilt stadgat uppskov med
beskattning av ersättning på grund av försäkring för förlust av fartyg
eller köpeskilling vid avyttring av fartyg, må avdrag enligt 2 mom. d)
för anskaffning av ersättningstonnage för det ifrågavarande fartyget ske
endast i den mån det belopp, varmed avdrag enligt nämnda författningsrum
eljest kunnat medgivas, överstiger det belopp för vilket uppskov sålunda
åtnutes.
(se vidare anvisningen).
förordning (1944:279).

3 § investeringsfond för byggnader, för inventarier och varulager, för
arbeten i gruva samt för fartyg må jämlikt denna förordning tagas i
anspråk endast under något av de beskattningsår, för vilka taxering
verkställes åren 1943 och 1944, eller under sådant senare
beskattningsår, som av kungl. maj:t genom särskilt beslut bestämmes.
utan hinder av vad sålunda stadgats må dock investeringsfond för
inventarier och varulager, i den mån fråga är om avsättning som i 2 § 3
mom. första stycket avses, samt investeringsfond för fartyg, enligt den
skattskyldiges bestämmande tagas i anspråk under beskattningsår, som
infalla inom den i 6 § första stycket angivna tid.

beslut av kungl. maj:t som i första stycket sägs må avse företag av alla
slag eller företag eller verksamhet av viss beskaffenhet eller, då fråga
är om investeringsfond för fartyg, vissa skattskyldig. beslutet skall
meddelas efter hörande av kommerskollegium och fullmäktige i riksbanken,
och skall medgivande att taga investeringsfond i anspråk avse minst två
beskattningsår i följd. förordning (1944:279).

4 § /k/ 1 mom. /-k/ investeringsfond må jämlikt denna förordning tagas i
anspråk under visst beskattningsår för ändamål varom här nedan sägs:

investeringsfond för byggnader: för avskrivning å byggnader som uppförts
under samma beskattningsår;

investeringsfond för inventarier och varulager: för avskrivning å
maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier samt
nedskrivning å råvaror, hel- och halvfabrikat med högst ett belopp
motsvarande kostnaden för tillverkning eller anskaffning av dylika
tillgångar under samma beskattningsår, därvid skall iakttagas att
tillgång som av den skattskyldige förvärvats från annan rörelseidkare,
vilken är med den skattskyldige förbunden i väsentlig ekonomisk
intressegemenskap, må medräknas endast om tillgången tillverkats under
beskattningsåret:

investeringsfond för arbeten i gruva: för undersökningsarbete,
förberedande arbete och tillredningsarbete under beskattningsåret i
gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet;

investeringsfond för ersättande av förkrigslager: för nedskrivning å
råvaror, hel- och halvfabrikat på det sätt och i den utsträckning som
angivits beträffande investeringsfond för inventarier och varulager, i
den mån tillverkningen eller anskaffningen innefattar lagerökning under
beskattningsåret; samt

investeringsfond för fartyg: för avskrivning å faryg, som anskaffats
under beskattningsåret, eller för underhålls- och reparationsarbeten å
fartyg under samma år, dock att större belopp icke må tagas i anspråk
för visst fartyg än som avsatts till det ifrågavarande ändamålet.

/k/ 2 mom. /-k/ Hinder möter ej att taga i anspråk investeringsfond för
inventarier och varulager för de ändamå som nyss angivits för
investeringsfond för arbeten i gruva eller att taga i anspråk
investeringsfond av senare slaget för de ändamål som nyss angivits för
fond av förra slaget. Investeringsfond för arbeten i gruva må dock av
annan än den som tillgodonjuter fri avskrivning å maskiner och andra för
stadigvarande bruk avsedda inventarier tagas i anspråk endast för sådana
arbeten i gruva som ovan sägs.

Har skattskyldig, som driver jämväl annan rörelse än rederirörelse, för
visst beskattningsår medgivits avdrag både för avsättning till
investeringsfond för inventarier och varulager och för avsättning till
investeringsfond för fartyg, må de till förstnämnda fond avsatta medlen
icke tagas i anspråk för ändamål som förut angivits för fond av senare
slaget.

Hava medel avsatts för underhålls- och reparationsarbeten å visst fartyg
men fartyget gått förlorat eller avyttrats innan arbetena utförts, må
medlen användas för avskrivning å fartyg som anskaffats under
beskattningsåret såsom ersättning för det förlorade eller avyttrade
fartyget. Förordning (1944:279).

5 § För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond
enligt vederbörlig balansräkning tagits i anspråk jämlikt denna
förordning, må vid taxeringen avdrag för i 4 § avsedd avskrivning å
byggnader eller fartyg eller andra inventarier eller för där omförmäld
nedskrinving å varulager eller för där angivna arbeten i gruva eller å
fartyg med bleopp svarande mot fondens minskning ej ske, men skall, där
medlen tagits i anspråk för avskrivning eller nedskrivning, den
ifrågavarande tillgången anses i beskattningsavseende åsatt ett värde så
bestämt som om för sagda år dylikt avdrag medgivits. Förordning
(1944:279)

6 § Hava fondmedel, som avsatts till investeringsfond, ej tagits i
anspråk i enlighet med fondens ändamål senast under det beskattningsår,
för vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det då
avdraget för avsättningen skett, skall den skattskyldige efterbeskattas
för vad som avsatts utan att därefter i enlighet med denna förordning
hava tagits i anspråk för det avsedda ändamålet. Vid tillämpning av
denna föreskrift iakttages, att tidigare till konjunkturinvesteringsfond
eller investeringsfond avsatta medel anses hava tagits i anspråk före
senare avsatta medel.

Vid efterbeskattning varom här är fråga skola såväl statliga som på
grund av taxering till kommunal inkomstskatt utgående utskylder av
vederbörande beskattningsnämnd påföras den skattskyldige med belopp, som
vid debitering för det beskattningsår, avsättningen avsett, skulle
tillkommit för den inkomst som efterbeskattas, jämte ränta för sex år
efter tre procent eller, där jämlikt 3 § de avsatta medlen ej fått av
den skattskyldige tagas i anspråk under något år efter avsättningen, två
procent.

Har skattskyldig tagit investeringsfond i anspråk i annan ordning än i 3
och 4 §§ sägs eller beslutit likvidera, skall efterbeskattning enligt
denna parargraf omedelbart äga rum, därvid ränta beräknas efter tre
procent om året för så många hela år som antalet av de taxeringsår, som
förflutit efter det då avdraget för avsättningen skett, till och med det
då efterbeskattningen sker.

För efterbeskattningen skola taxeringsförordnignens bestämmelser i vad
de röra eftertaxering äga motsvarande tillämpning, med iakttagande av
att ordföranden i den taxeringsnämnd, som verkställer taxeringen till
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, skall till
taxeringsnämndsordföradena i de övriga taxeringsdistrikt, där
efterbeskattning varom här är fråga bör äga rum, lämna meddelande att
anledning till efterbeskattning föreligger.

7 § Skattskyldig som gjort avsättning till investeringsfond enligt denna
förordning är pliktig att vid självdeklaration för det beskattningsår,
då avsättnignen ägt rum, ävensom för varje påföljande beskattningsår,
intill dess de avsatta medlen avförts ur fonden, foga uppgift å blankett
enligt formulär, som fastställes av Kungl. Maj:t, rörande avsättning av
medel till fonden samt fondens användning och avveckling, så ock, för
beskattningsår under vilket fond tagits i anspråk, utredning att de i 4
§ i sådant avseende stadgade villkor äro uppfyllda.

8 § För tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter
utfärdas av Kungl. Maj:t.

/r2/ Anvisning till 2 §

1. Minskning av dold reserv i varulager från utgången av det
beskattningsår, som gick till ända närmast före den 1 september 1939,
till utgången av det beskattningsår varom fråga är beräknas på följande
sätt:

a) Med dold reserv i varulager vid utgången av det beskattningsår, som
gick till ända närmast före den 1 september 1939, förstås det belopp
varmed lagrets verkliga värde vid nämnda tidpunkt visas hava överstigit
dess bokförda värde vid samma tidpunkt. Det verkliga värdet av
lagertillgång vid nämnda tidpunkt bestämmes till kostnaden för att då
anskaffa tillgångar av ifrågavarande slag.

b) Dold reserv i varulager vid beskattningsårets utgång beräknas till
det belopp, varmed lagret då var nedskrivet under det belopp som det
skulle hava kostat att anskaffa detsamma vid utgången av det
beskattningsår, som gick till ända närmast före den 1 september 1939.

c) Minskning respektive ökning av dold reserv i varulager under
ifrågavarande tidsperiod utgör det belopp, varmed den under a) angivna
dolda reserven över- respektive understiger den under b) angivna dolda
reserven.

d) Har den skattskyldige taxerats till krigskonjunkturskatt och har vid
nämnda taxering dold förkrigsreserv beräknats med hänsyn till
förhållandena vid utgången av augusti 1939, skall lagervärdet och
minskningen av dold reserv enligt denna förordning, i stället för enligt
ovan angivna grunder, fastställas med utgångspunkt från lagrets och
reservens storlek vid nämnda tidpunkt enligt de för taxeringen till
krigskonjunkturskatt stadgade grunder. Även där vid taxering till
krigskonjunkturskatt förhållandena vid utgången av det beskattnignsår
som gått till ända närmast före den 1 september 1939 lagts till grund
för beräkning av dold förkrigsreserv, kan den sålunda verkställda
beräkningen i regel tagas till utgångspunkt även vid beräkning av
reservminskning enligt denna förordning.

2. /k/ Exempel /-k/ på tillämpning av 2 § 2 och 3 mom.:

a)

Lagret 31/12 1938. Lagret 31/12 1941.

Anskaffningskostnad Anskaffningskostnad Värde enligt priser

31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr. 31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört Bokfört Bokfört
värde 60,000 kr. värde 35,000 kr. värde 35,000 kr.
Dold reserv 40,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris 25,000 kr.

Till inveseringsfond för ersättande av förkrigslager får avsättas

/k/ dels /-k/ minskningen av den dolda reserven drrån 31 december 1938
till 31 december 1941 vid värdering enligt förkrigspris, d.v.s. 40,000 –
25,000 = 15,000 kr.,

/k/ dels /-k/ 20 procent å lagerminskningen uppskattad enligt
förkrigspris, 40,000 kr. (100,000 – 60,000 kr.), d.v.s. 8,000 kr.,

eller sammanlagt /k/ 23,000 kr. /-k/

Eftersom 80 procent av anskaffningskostnaderna 31 december 1938 å det
avgångna lagret (=lagerminskningen), 40,000 kr., utgör 32,000 kr.,
verkar icke 80 procentspärreglen i detta fall

b)

Lagret 31/12 1938. Lagret 31/12 1941.

Anskaffningskostnad Anskaffningskostnad Värde enligt priser

31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr. 31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört Bokfört Bokfört
värde 80,000 kr. värde 35,000 kr. värde 35,000 kr.
Dold reserv 20,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris 25,000 kr.

I detta fall föreligger ökningen av den dolda reserven mellan 25,000 –
20,000 = 5,000 kr.

Till investeringsfond för ersättande av förkrigslager får därför
avsättas 20 procent av lagerminskningen uppskattad till förkrigspirs,
40,000 kr. (100,000 – 60,000 kr.), d.v.s. 8, kr., med avdrag av nämnda
reservökning, 5,000 kr., d.v.s. /k/ 3,000 kr. /-k/

I detta fall gäller icke 80 procentspärregeln.

c)

Lagret 31/12 1938. Lagret 31/12 1941.

Anskaffningskostnad Anskaffningskostnad Värde enligt priser

31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr. 31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört Bokfört Bokfört
värde 80,000 kr. värde 30,000 kr. värde 30,000 kr.
Dold reserv 20,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris 30,000 kr.

I detta fall föreligger ökning av den dolda reserven med 30,000 – 20,000
= 10,000 kr.

Då detta belopp överstiger 20 procent å lagerminskningen uppskattad till
förkrigspris, 40,000 kr. (100, – 60,000 kr.), d.v.s. 8,000 kr., medgives
ej avsättning till investeringsfond för ersättande av förkrigslager.

d)

Lagret 31/12 1938. Lagret 31/12 1941.

Anskaffningskostnad Anskaffningskostnad Värde enligt priser

31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr. 31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört Bokfört Bokfört
värde 40,000 kr. värde 30,000 kr. värde 30,000 kr.
Dold reserv 60,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris 30,000 kr.

Till investeringsfond för ersättande av förkrigslager får avsättas

/k/ dels /-k/ minskningen av den dolda reserven från 31 december 1938
till 31 december 1941 vid värdering enligt förkrigspris, d.v.s. 60,000 –
30,000 = 30,000 kr.,

/k/ dels /-k/ 20 procent å lagerminskningen uppskattad enligt
förkrigspris, 40,000 kr. (100,000 – 60,000 kr.), d.v.s. 8,000 kr.,
tillsammans 38,000 kr.,

dock ej mer än 80 procent av anskaffningskostnaden 31 december 1938 å
det avgångna lagret (=lagerminskningen ) 40,000 kr.,

d.v.s. /k/ 32,000 kr. /-k/

e)

Lagret 31 december 1938 och 31 december 1941 samt förutsättningar i
övrigt antagas vara lika med exempel d). Det antages emellertid, att av
det lager som avgått från 31 december 1938 till 31 december 1941
(lagerminskningen), representerande enligt förkrigspris ett belopp av
100,000 – 60,000 = 40,000 kr., tillgångar för 10,000 kr. försålts och
tillgångar för 30,000 kr. förstörts genom eldsvåda.

Av reservminskningen 30,000 kr. belöper alltså 1/4 eller 7,500 kr. på
försäljning och 3/4 eller 22,500 kr. på eldsvåda.

Beträffande den del av lagerminskningen, som gäller försålt lager, får
avsättningen avse 7,5000 kr. med tillägg av 20 procent å 10,000 kr. (=
förkrigsvärdet å ifrågavarande lager), d.v.s. 2,000 kr., dock ej mer än
80 procent å 10,000 kr., d.v.s. 8,000 kr.

Beträffande den del av lagerminskningen, som gäller genom eldsvåda
förstört lager, får avsättnignen avse ovan angivna reservminskning
22,500 kr. med tillägg av 15,000 kr., d.v.s. det belopp varmed
anskaffningskostnaden 31 december 1941 för ifrågavarande lager, 45,000
kr., enligt de i exempel d) gjorda antagandena översteg motsvarande
anskaffningskostnad 31 december 1938, 30,000 kr.

Den sammanlagda avsättningen till investeringsfond för ersättnade av
förkrislager kan alltså uppgå till högst 8,000 + 22,500 + 15,000 = /k/
45,500 kr. /-k/

f)

Lagret 31/12 1938. Lagret 31/12 1941.

Anskaffningskostnad Anskaffningskostnad Värde enligt priser

31/12 1938 100,000 kr. 31/12 1941 90,000 kr. 31/12 1938 60,000 kr.
Bokfört Bokfört Bokfört
värde 70,000 kr. värde 26,000 kr. värde 26,000 kr.
Dold reserv 30,000 kr. Dold reserv enligt förkrigspris 34,000 kr.

Det antages liksom i exempel e) att av lagerminskningen 10,000 kr.
belöpa på försäljning och 30,000 kr. på eldsvåda.

Avsättnignen får beräknas, för den del av lagerminskningen, som avser
det försålda lagret, till 20 procent av 10,000 kr., d.v.s. till 2,000
kr., samt för den del av lagerminskningen, som avser genom eldsvåda
förstört lager, till 15,000 kr. (d.v.s. det belopp varmed
anskaffningskostnaden 31 december 1941 för detta lager, 45,000 kr.,
enligt de givna förutsättningarna översteg motsvarande
anskaffningskostnad 31 december 1938, 30,000 kr.), tillsammans 17,000
kr. Därifrån skall dock avdragas det belopp av 4,000 kr. (34,000 –
30,000 kr.), varmed den dolda reserven ökats. Avsättningen får alltså
avse högst ett belopp av /k/ 13,000 kr. /-k/

g) Därest det i exemplen a), b), d), e) och f) antages, att de
beträffande 31 december 1941 angivna uppgifterna rörande varulagret m.m.
i stället avsåge förhållandena 31 december 1942, skall från den på
angivet sätt uträknade avdragsgilla avsättningen avdragas belopp, för
vilket liknande avdrag åtnjutits under år 1941. Förordning (1944:279).

Övergångsbestämmelser

1942:371

Denna förordning träder i kraft dagen efter den då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Genom denna förordning upphäves förordningen den 20
juni 1941 (nr 4 ) om fortsatt rätt för svenskt aktiebolag och svensk
ekonomisk förening att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning
till konjunkturinvesteringsfond. Har när denna förordning träder i kraft
fondavsättning gjorts enligt sistnämnda förordning, skall den anses
utgöra avsättning enligt denna förordning.

Har investeringsfond för arbeten i gruva eller för ersättande av
förkrigslager ej avsatts i balansräkningen för det beskattningsår, för
vilket taxering verkställes år 1942,

eller har i nämnda balansräkning avsättning till
konjunkturinvesteringsfond enligt förut gällande lagstiftning eller, i
fall där lagerminskning förorsakats av statligt förfogande, eldsvåda
eller därmed jämförlig anledning, avsättning till investeringsfond för
ersättande av förkrigslager skett med lägre belopp än det för vilket
avdrag enligt denna förordning medgives,

må såsom avsättning till investeringsfond av vederbörligt slag godkännes
förklaring av den skattskyldige, att i räkenskaperna för det på
ifrågavarande beskattningsår följande räkenskapsåret överföring till
sådan fond skall göras av vinstmedel för beskattnignsåret, vilka kunnat
disponeras för det ändamål vartill fonden jämlikt 4 § må tagas i
anspråk. Förklaring som nu sagts jämte uppgift enligt 7 § må avgivas
till taxeringsnämnd innan denna fattat beslut rörande taxeringen eller
till prövningsnämnd i samband med besvär inom den i 119 § 1 mom.
taxeringsförodeningen angivna tiden.

1944:279

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddela uppgift utkommit från trycket i Svensk författningsamling.

Har skattskyldig under det beskattningsår, för vilket taxering
verkställes år 1944, eller under tidigare beskattningsår slutit kontrakt
om leverans av ersättningstonnage för visst fartyg, må avdrag icke
njutas för belopp, som för nämnda anskaffning avsättes till
investeringsfond för fartyg.

För det beskattningsår, för vilket taxering verkställes år 1944, må det
avdrag, som jämlikt 2 § 2 mom. d) må utgöra 5 procent av den beräknade
kostnaden för framtida anskaffning av ersättningstonnage, i stället
beräknas till 20 procent av nämnda kostnad. Har den skattskyldige under
något av de beskattsningsår, för vilka taxering verkställts åren
1941-1943, njutit avdrag för avsättning till investeringsfond för
inventarier och varulager eller för avsättning till
konjunkturinvesteringsfond av motsvarande slag, skall det belopp, varmed
avdrag enligt föregående punkt må ske vid taxeringen år 1944, minskas
med det belopp som sålunda avsatts till fond för inventarier och
varulager; dock att, i den mån det till sistnämnda fond avsatta beloppet
tagits i anspråk under sådana förhållanden att efterbeskattning därav
skall äga rum, avsättningen i fråga icke skall föranleda sådan minskning
som nyss sagts.

Har investeringsfond för fartyg ej avsatts i balansräkningen för det
beskattningsår, för vilket taxering verkställes år 1944,

eller har i nämnda balansräkning avsättning till investeringsfond för
inventarier och varulager skett med lägre belopp än det, för vilket
avdrag enligt 2 § 3 mom. första stycket medgives,

må såsom avsättning till investeringsfond av vederbörligt slag godkännas
förklaring av den skattskyldige, att i räkenskaperna för det på
ifrågavarande beskattningsår följande räkenskapsåret överföring till
sådan fond skall göras av vinstmedel för beskattningsåret, vilket kunnat
disponeras för det ändamål, vartill fonden jämlikt 4 § må tagas i
anspråk. Förklaring som nu sagts jämte uppgift enligt 7 § må avgivas
till taxeringsnämnd, innan denna fattat beslut rörande taxeringen, eller
till prövningsnämnd i samband med besvär inom den i 119 §
taxeringsförordningen angivna tiden.

1947:174

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningsamling,
och äger tillämpning jämväl med avseende å det beskattningsår, för
vilket taxering av beskattningsnämnd i första instans verkställes under
1947.

Förordningen skall äga tillämpning jämväl å sådana vid förordningens
ikrafträdande befintliga konjunkturinvesteringsfonder och
investeringsfonder för byggnader, för inventarier och varulager samt för
arbeten i gruva, vilka bildats enligt förordningen den 17 juni 1938 (nr
384) angående rätt för svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening
att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och
förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till
konjunkturinvesteringsfond eller enligt förordningen den 12 juni 1942
(nr 371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning
till investeringsfond; dock att beträffande sådana avsättningar till
fond för inventarier och varulager, som avses i 2 § 3 mom. första
stycket förordningen den 12 juni 1942, de i sistnämnda förordning
meddelade bestämmelserna alltjämt skola gälla.

Beträffande de fonder, varå denna förordning enligt föregående stycke
äger tillämpning, skall iakttagas följande:

1. Den i 11 § första stycket denna förordning angivna tidrymden skall
räknas från det taxeringsår, då avdrag för avsättning skett enligt äldre
bestämmelser.

2. Skattskyldig, som verkställt avsättning till fond för inventarier och
varulager, äger att före den 1 juni 1947 till arbetsmarknadskommissionen
inkomma med anmälan, huvuvida kvarstående fondavsättningar, som icke
verkställts jämlikt 2 § 3 mom. första stycket förordningen den 12 juni
1942, komma att av honom redovisas såsom fond för varulager eller såsom
fond för inventarier enligt denna förordning eller med angivna belopp
uppdelas å dessa fonder. Avlämnas icke sådan anmälan, skola
fondavsättningarna av arbetsmarknadskommissionen fördelas med lika
belopp å de båda fonderna, därvid kommissionen har att om fördelningen
underrätta den skattskyldig och länsstyrelsen.

3. Vid återförande till beskattning av fondavsättning, som skett enligt
någon av de äldre förordningenarna, skola de däri meddelade
bestämmelserna röande efterbeskattning tillämpas, därvid dock ränta å
påförda utskylder skall utgå för det antal år, som föranledes av
bestämmelserna i 10 och 11 §§ denna förordning, jämförda med punkt 1 här
ovan.

4. I den mån ej annat följer av vad ovan stadgas skola i samband med
denna förordnings ikraftträdande förordningarna den 17 juni 1938, nr
384, och den 12 juni 1942, nr 371, upphöra att gälla, såvitt angår
fonder för byggnader, för inventarier och varulager och för arbeten i
gruva.

1990:686

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1997, nämligen

1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal
inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag
för avsättning till investeringsfond,

2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,

3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den
mån denna lag på grund av bestämmelserna i punkt 3 av
övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
alltjämt gäller,

4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,

5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,

6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.

Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till
beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras
detta år, vid 1997 års taxering. Något särskilt tillägg skall inte tas
upp vid återföringen.

Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i
inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets
verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till beskattning
skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall företagets
verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag och
förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.