Cirkulär (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn

SFS nr
1942:664
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1942-07-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:991
Upphävd
1996-12-01

Kungl. Maj:t vill härmed anbefalla domstolarna i riket att i ärende
rörande tillstånd att adoptera den, som är finsk medborgare och ej
fyllt aderton år, tills vidare anlita utrikesdepartementets
rättsavdelning för inhämtande av sådant yttrande från barnavårds
myndighet i Finland, som avses i förordningen den 31 december 1931
(nr 429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,
adoption och förmynderskap, samt att, sedan beslut meddelats i dylikt
ärende, skyndsamt insända meddelande därom till rättsavdelningen.