Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet

SFS nr
1942:684
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:165
Upphävd
1994-07-01

1 § Genom fullmakt tillsatt beställningshavare tillhörande någon av
lönegraderna Oa 4-6, Ob 1-3, Ca 26-30 samt Cb 1 och 3 enligt militära
avlöningsreglementet må kunna överföras på avgångsstat, där så finnes
påkallat med hänsyn till statens intresse. Beslut härom meddelas av
Kungl. Maj:t efter förslag av vederbörande försvarsgrenschef. Innan
sådant förslag avgives, skola yttranden hava inhämtats från övriga
beställningshavaren överordnade myndigheter eller chefer.

Beställningshavare, som i första stycket sägs, må jämväl på egen
ansökan av Kungl. Maj:t överföras på avgångsstat, där avgången från
aktiv stat finnes icke vara mot statens intressen stridande. Ansökan
därom, ställd till Konungen, skall ingivas till beställningshavarens
närmaste överordnade, vilken med eget yttrande skall vidarebefordra
ansökningen i vanlig tjänsteväg.

2 § Beställningshavare på avgångsstat är skyldig att tjänstgöra i krig
och då värnpliktiga eljest tagas i anspråk för rikets försvar eller
säkerhet ävensom vid sådan övning eller större rustning, som till
utrönande av arméns, marinens eller flygvapnets krigsberedskap eller
eljest kan bliva anbefalld.

3 § 1. Beställningshavare, som överförts på avgångsstat, äger, därest
han överföres under tiden den 2 oktober – den 1 april, för tiden
intill den näst efter överförandet infallande 1 oktober, och eljest
intill den näst efter överförandet infallande 1 april åtnjuta avlöning
enligt den ortsgrupp och de grunder i övrigt, som närmast före
övergången gällde för honom, dock att i fråga om beställningshavares
uppflyttning till högre löneklass skall gälla vad i sådant hänseende
stadgas i 5 §.

2. Efter utgången av den i 1 mom. angivna tiden äger
beställningshavaren fortfarande åtnjuta avlöning enligt de närmast
före överförandet till avgångsstat gällande grunderna, varvid
emellertid skall iakttagas dels att beställningshavaren erhåller lön
enligt den löneklass, till vilken han vid utgången av nämnda tid hörde
eller på grund av uppflyttning till högre löneklass jämlikt stadgandet
i 5 § därefter blir hänförlig, dels ock att inom vederbörlig löneklass
lönen skall i förekommande fall utgå med det belopp som fastställts
för ortsgruppen A, såframt ej annat följer av föreskrifterna i 5 och 6
§§.

3. Med avlöning enligt denna paragraf förstås lön, rörligt tillägg,
kallortstillägg ävensom kristillägg, varvid dock skall iakttagas, att
kallortstillägg må i förekommande fall utgå allenast under tid, varom
i 1 mom. förmäles, samt kristillägg endast i den mån sådan förmån
jämlikt statsmakternas beslut tillkommer befattningshavare med rätt
till rörligt tillägg.

4 § Beställningshavare, som vid överförandet på avgångsstat innehar
tjänstebostad i av statsverket disponerad lägenhet, skall, såvida
annat icke avtalats, avträda bostaden sist å fardag, som infaller näst
efter tre månader från överförandet. Under tid då beställningshavaren
kvarbor i tjänstebostaden skola i fråga om ersättning för
tjänstebostadens begagnande samt för bränsle och belysning ävensom
beträffande skyldighet att upplåta utrymme i bostaden bestämmelserna i
6 kap. militära avlöningsreglementet i tillämpliga delar lända till
efterrättelse.

5 § 1. Beställningshavare på avgångsstat, vilken jämlikt stadgandet i
2 § inkallas till tjänstgöring, äger under tjänstgöringen, där ej
annat följer av vad i 10 § sägs, uppbära lön enligt den lönegrad och
den löneklass inom lönegraden enligt statens allmänna
avlöningsreglemente, som motsvarar den lönegrad och den löneklass inom
lönegraden, vilken han å avgångsstat tillhör. Inom löneklassen utgår
lönen efter den ortsgrupp, till vilken förläggningsorten för det
truppförband (motsvarande), vid vilket tjänstgöringen äger rum, blivit
hänförd. Kungörelse (1947:455)

2. Beställningshavare äger vinna uppflyttning till högre löneklass
inom vederbörlig lönegrad i den mån han fullgjort i 2 § och 6 § 3 mom.
avsedd tjänstgöring, som med tillämpning av de för motsvarande
personal på aktiv stat före den 1 juli 1947 gällande bestämmelserna
berättigar därtill. Därvid skall iakttagas, att beställningshavaren
äger taga i beräkning före överförandet på avgångsstat fullgjord
tjänstgöring på aktiv stat. Kungörelse (1947:455)

3. Vid inställelse till tjänstgöring, som i 2 § sägs, utgår
resekostnads- och traktamentsersättning enligt allmänna
resereglementet för resa från bostadsorten eller, därest resan
företages från annan ort, för resa från nämnda ort, dock högst med det
belopp, som skulle utgått för resa från bostadsorten. Vid återfärd
från tjänstgöring utgår ersättning efter samma grunder som för
inställelse till tjänstgöring.

4. Under här avsedd tjänstgöring åtnjuter beställningshavaren enahanda
förmåner i övrigt, som tillkomma motsvarande beställningshavare på
aktiv stat, dock att ekiperingsbidrag skall utgå allenast där
vederbörande centrala förvaltningsmyndighet med hänsyn till
tjänstgöringens längd finner detta påkallat.

6 § 1. Där så prövas lämpligt, må beställningshavare på avgångsstat,
vilken förklarar sig därtill villig, uppehålla befattning, som är
avsedd att bestridas av pensionerad militär personal, eller eljest
tagas i anspråk för tjänstgöring inom försvarsväsendet.

2. Beställningshavare på avgångsstat, vilken uppehåller befattning,
som är avsedd att bestridas av pensionerad militär personal, uppbär
därvid – i stället för lön på avgångsstat jämte därå belöpande
tilläggsförmåner – arvode efter den löneklass, som är för befattningen
bestämd, ävensom övriga med befattningen förenade förmåner, dock att,
därest de sammanlagda avlöningsförmånerna därvid icke uppgå till det
belopp beställningshavaren med tillämpning av bestämmelserna i 3 §
skulle äga uppbära, beställningshavaren skall äga att utfå
skillnaden.

3. Tages beställningshavare på avgångsstat i anspråk för annan
tjänstgöring inom försvarsväsendet än som i 2 mom. avses, skola
föreskrifterna i 5 § 1 mom. första punkten äga tillämpning samt
därutöver följande gälla:

a) Under tjänstgöring å bostadsorten utgår lön i förekommande fall
efter bostadsortens ortsgrupp.

b) Vid sådan tjänstgöring utom bostadsorten, som på förhand kan
beräknas komma att omfatta en tidrymd av 12 månader eller därutöver,
utgår lön i förekommande fall efter den ortsgrupp, till vilken
tjänstgöringsorten hör.

c) Därest tjänstgöring å annan ort än bostadsorten icke på förhand kan
beräknas komma att omfatta en tidrymd av 12 månader eller därutöver,
äger beställningshavaren uppbära tjänstgöringstraktamente till belopp
och i övrigt enligt de bestämmelser, som gälla för personal på aktiv
stat; ock skall därvid iakttagas, att tjänstgöring utom bostadsorten
anses likställd med tjänstgöring utom stationeringsorten.
Tjänstgöringstraktamenten utgår dock endast vid tjänstgöring under
sådana förhållanden, att den vanliga bostaden ej kan bibehållas.

d) Under här avsedd tjänstgöring åtnjuter beställningshavaren enahanda
förmåner i övrigt, som tillkomma motsvarande beställningshavare på
aktiv stat, dock med det i 5 § 4 mom. stadgade förbehållet. Kungörelse
(1947:455)

7 § Därest beställningshavare erhåller civil statsanställning eller
avlönat statligt uppdrag, skall han under tid, då han icke fullgör
honom jämlikt stadgandet i 2 § åliggande tjänstgöring, avstå två
tredjedelar av den honom eljest tillkommande lönen å avgångsstaten;
dock att, därest den sammanlagda avlöningen härigenom skulle
understiga de eljest å avgångsstaten utgående avlöningsförmånerna, han
skall äga utfå skillnaden.

8 § Till beställningshavares dödsbo utgår begravningshjälp enligt de
för personal på aktiv stat gällande grunder.

9 § I fråga om beställningshavares rätt till tjänste- och
familjepension samt skyldighet att för tid, då han icke fullgör
tjänstgöring inom försvarsväsendet, vidkännas pensionsavdrag ävensom
att avgå från beställningen på avgångsstaten och att därefter under
viss tid tillhöra vederbörlig reserv skola de för motsvarande personal
på aktiv stat före den 1 juli 1947 gällande bestämmelserna äga
tillämpning. Kungörelse (1947:455)

10 § Beträffande avlöningsförmåner för personal på avgångsstat under
krigstjänstgöring stadgas i krigsavlöningsreglementet. Kungörelse
(1944:450)