Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

SFS nr
1942:723
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet, Socialdepartementet
Utfärdad
1942-07-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:260

1 § Till förekommande av smittsam sjukdom eller annan
infektionssjukdom äger Konungen i enlighet med vad i denna lag stadgas
förordna, att personal, som är anställd vid eller tjänstgör inom
försvarsväsendet, skall vara pliktig undergå ympning med ympämne eller
serum (skyddsympning).

Beträffande ympning mot smittkoppsjukdom (skyddskoppympning) gäller
vad därom är särskild stadgat.

2 § Ympningsplikt må i den omfattning som prövas nödig påbjudas
under krig eller krigsfara;

vid inträffad eller hotande epidemi; samt

därest skydd mot icke smittsam infektionssjukdom av svårartad natur
finnes erforderligt.

3 § Från ympning skall den undantagas, som vederbörande ympare finner
till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna
komma att erhålla men av ympningen.

4 § Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt enligt denna lag döms
till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin
ympningsplikt. Lag (1991:260).