Hämtningskungörelse (1942:840)

SFS nr
1942:840
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-10-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:701

1 § Utebliver värnpliktig utan anmält laga förfall från
inskrivningsförrättning, till vilken han kallats, skall
inskrivningschefen så snart det är lämpligt med hänsyn till
prövningsverksamheten upprätta efterspaningssedel beträffande den
värnpliktige. Kungörelse (1969:420).

2 § Utebliver värnpliktig från tjänstgöring av längre varaktighet än
fyrtio dagar och äro de i 40 § 2 mom. värnpliktslagen angivna
förutsättningarna för hans hämtande för handen, skall den myndighet,
där den värnpliktige är truppregistrerad, så snart ske kan upprätta
efterspaningssedel beträffande den värnpliktige. Kungörelse
(1959:451).

3 § Efterspaningssedel skall ofördröjligen översändas till
polismyndigheten i den ort, där den uteblivne är folkbokförd eller
såvitt känt är senast uppehållit sig. Är den uteblivne ej kyrkobokförd
inom riket och saknas upplysning om hans vistelseort, översändes
sedeln till närmaste polismyndighet.

När samtidigt med att efterspaningssedel upprättas anmälan om
förseelse som avses i 36 § värnpliktslagen göres till åklagare, skall
efterspaningssedeln i stället översändas till åklagaren. Det åligger
denne att överlämna efterspaningssedeln till polismyndighet som i
första stycket sägs. Förordning (1991:754).

4 § Det åligger polismyndighet, till vilken efterspaningssedel blivit
översänd, att med största skyndsamhet vidtaga erforderliga
efterspaningsåtgärder. Polismyndigheten äger därvid påkalla biträde av
annan polismyndighet.

Anträffas den efterspanade, skall han inställas, om han efterspanats
enligt 1 §, vid närmaste värnpliktskontor och, om han efterspanats
enligt 2 §, å plats, som angivits i efterspaningssedeln. Därest
grundad anledning finnes antaga, att den efterspanade frivilligt
inställer sig, äger vederbörande polismyndighet medgiva, att den
efterspanade därvid icke skall åtföljas av polisbetjäning.
Kungörelse (1976:421).

5 § har upphävts genom förordning (1969:420).

6 § Kan upplysning om efterspanads vistelseort ej erhållas inom
fjorton dagar efter det efterspaningssedeln kommit polismyndighet till
handa och föreligger ej särskild anledning antaga, att fortsatt lokalt
efterspaningsarbete skall leda till kännedom om vistelseorten, eller
vistas den efterspanade enligt vunnen upplysning å ort utom riket,
skall polismyndigheten med anmälan om förhållandet återställa sedeln
till den myndighet som utställt densamma. Återställes ej sedeln sedan
nämnda tid gått till ända, skall sistnämnda myndighet underrättas om
anledningen därtill.

Efterspaningssedel, som jämlikt första stycket återkommit till den
myndighet, som utställt densamma, skall, sedan myndigheten förvissat
sig om anledning till efterspaning fortfarande föreligger, omedelbart
översändas till rikspolisstyrelsen, som har att vidtaga erforderliga
åtgärder för efterspaningens fullföljande. När så finnes lämpligt får
den efterspanade efterlysas på sätt som avses i
efterlysningskungörelsen (1969:293).

Inställes efterspanad, sedan efterspaningssedeln översänts till
rikspolisstyrelsen, skall den myndighet som utställt sedeln hos
styrelsen återkalla ärendet. Förordning (1982:228).

7 § Inkommer till myndighet, som utställt efterspaningssedel, uppgift
att den efterspanade blivit folkbokförd i annan församling än den han
tillhörde vid sedelns utfärdande, eller vinner myndigheten upplysning
om den efterspanades vistelseort, skall meddelande härom omedelbart
lämnas till den polismyndighet, till vilken sedeln blivit översänd,
eller, om sedeln översänts till rikspolisstyrelsen, till denna.
Förordning (1991:754).

8 § Inställer sig efterspanad självmant eller upphör eljest anledning
till efterspaning, skall den begärda efterspaningen omedelbart
återkallas.

Efterspaning skall återkallas senast då tiden för den värnpliktiges
tjänstgöringsskyldighet vid försvarsmakten utgår eller, beträffande
värnpliktig som efterspanas enligt 2 §, då tjänstgöring, till vilken
den värnpliktige inkallats, genom hemförlovning eller eljest upphör.
Förordning (1976:421).

9 § Företes intyg, som utvisar, att efterspanad har laga förfall för
sitt uteblivande, eller bevis varav framgår, att han ej är
inställelseskyldig, skall hämtning ej verkställas. Efterspaningssedeln
jämte avskrift av den företedda handlingen skall överlämnas till den
myndighet som utställt sedeln.

Uppstår tvekan, huruvida hämtning bör äga rum, må besked härom
inhämtas hos nyssnämnda myndighet.

10 § Det åligger rikspolisstyrelsen att minst en gång om året
kontrollera, att hos styrelsen begärda efterspaningar återkallas, då
anledning till efterspaning upphör. truppregistermyndighet har att med
skyndsamhet behandla ärenden angående dylik kontroll.
Förordning (1994:701).

11 § Överföres registreringen av efterspanad från den myndighet, som
utställt efterspaningssedeln, skall den befattning med efterspaningen,
som enligt denna kungörelse tillkommer nämnda myndighet, övertagas av
den myndighet, till vilken registreringen överföres. Beträffande
omregistreringen skall den myndighet, från vilken registreringen
överföres, lämna meddelande enligt vad i 7 § sägs.

12 § Truppregistreringsmyndighet må uppdraga åt lämplig militär
tjänsteman av lägst fänriks grad vid myndigheten att på eget ansvar
utfärda efterspaningssedel och i övrigt handlägga ärenden enligt denna
kungörelse. Förordning (1972:336).

13 § 1. Bestämmelserna här ovan om efterspaning för inställelse till
tjänstgöring skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse jämväl
då vid försvarsmakten i tjänst varande värnpliktig rymt, hållit sig
undan eller eljest saknas; dock att i dylikt fall åtgärd för
efterspaning icke skall vidtagas när så kort tid återstår till dess
att den värnpliktige i anledning av frånvaron skall hemförlovas eller
till dess att hans tjänstgöring eljest skall upphöra, att enligt
truppregistreringsmyndighetens bedömande inställelse av den
värnpliktige icke kan ske före sådan tidpunkt.

2. Vad i denna kungörelse stadgas beträffande värnpliktig skall
gälla även annan vid försvarsmakten tjänstgöringsskyldig personal, som
är underkastad straff för rymning och olovligt undanhållande.
Förordning (1976:421).

14 § Formulär till efterspaningssedel och de formulär som i övrigt
erfordras vid tillämpningen av denna kungörelse fastställas av
värnpliktsverket efter förslag av rikspolisstyrelsen. Kungörelse
(1969:420).

15 § Erforderliga föreskrifter beträffande Försvarsmaktens
redovisning av efterspaningsärenden meddelas av värnpliktsverket.
Förordning (1994:701).

16 § Ersättning för hämtning enligt denna kungörelse beräknas i
enlighet med gällande författning angående resekostnads- och
traktamentsersättning åt förare vid fångtransport.

Ersättningen förskjutes av rikspolisstyrelsen eller annan myndighet
som styrelsen bestämmer. Rekvisition av förskjutet belopp skall,
åtföljd av räkning å ersättningen, översändas till den myndighet som
har upprättat efterspaningssedel beträffande den värnpliktige.

Om rätt att taga värnpliktigs dagersättning eller penningbidrag i
anspråk för kvittning mot fordran på grund av förskjuten ersättning
för hämtning föreskrives i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008).
Förordning (1994:701).