Kungörelsen (1942:841) om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden

SFS nr
1942:841
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-10-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:702

1 § Skall genom polismyndighets försorg order eller annat
meddelande från Försvarsmakten eller Värnpliktsverket lämnas
värnpliktig eller annan som tillhör Försvarsmakten, skall, där inte
för särskilt fall är annorlunda stadgat, framställning därom göras på
efterspaningssedel, som avses i hämtningskungörelsen (1942:840).
Förordning (1994:702).

2 § Beträffande handläggningen av efterspaningsärende, som i denna
kungörelse avses, skall vad i hämtningskungörelsen stadgas i
tillämpliga delar äga motsvarande tillämpning samt därjämte iakttagas
följande.

2 § a) Översändes efterspaningssedel jämlikt 6 § andra stycket
hämtningskungörelsen till statens kriminaltekniska anstalt, skall den
handling, för vars överlämnande efterspaningen påkallats, kvarbliva
hos Försvarsmakten eller Värnpliktsverket för att, sedan den efterspanade
anträffats, tillställas den myndighet, genom vars försorg handlingen
kan överlämnas till den efterspanade. Förordning (1994:702).

2 § b) Då efterspanad tillställts handling, för vars överlämnande
efterspaningen påkallats, skall bevis därom sändas till den myndighet,
som påkallat efterspaningen. Har handlingen tillställts den
efterspanade, sedan efterspaningssedeln översänts till
kriminaltekniska anstalten, skall den myndighet, som påkallat
efterspaningen, hos anstalten återkalla ärendet.