Lag (1942:87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.;

SFS nr
1942:87
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1942-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS1988:97
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1986:661

1 § Befinner sig riket i krig skola bestämmelserna i 2–13 §§ äga
tillämpning. Vid krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest under
utomordentliga, av krig föranledda förhållanden äger regeringen
förordna, att nämnda bestämmelser skola tillämpas.

Förordnande, som i första stycket sägs, skall, vid äventyr att det
eljest förfaller, inom en månad underställas riksdagen för dess prövning
av frågan huruvida förordnandet skall bestå. Varder förordnandet icke
inom två månader från det underställningen skett av riksdagen gillat,
skall detsamma vara förfallet.

Under tid, då bestämmelserna i 2–13 §§ äga tillämpning, gälla icke i
lag eller författning meddelade stadganden i den mån de strida mot samma
bestämmelser eller vad med stöd av dem blivit föreskrivet.

Denna lag äger ej tillämpning beträffande riksdagen eller allmänna
kyrkomötet, deras avdelningar, utskott, nämnder, deputerade, revisorer,
ombudsmän och verk eller i fråga om myndigheter, som avses i lagen
(1957:132) med särskilda bestämmelser angående domstolarna och
rättegången vid krig eller krigsfara m.m., eller beträffande mål eller
ärende varom stadgats i nämnda lag.

Med den begränsning, som framgår av näst föregående stycke, förstås i
denna lag

med statsmyndighet: alla till statens förvaltning hörande myndigheter
och inrättningar, nämnder, kommissioner och kommittéer; samt

med kommunalmyndighet: alla till kommunal styrelse eller förvaltning
hörande stämmor och representationer, myndigheter, styrelser, kollegier,
nämnder, råd, kommissioner, revisorer, utskott och kommittéer jämte
underlydande verk och inrättningar. Lag (1986:661).

2 § Då det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §
första stycket, äger regeringen förordna,

1. att uppgift, som tillkommer regeringen, skall i fråga om visst slag
av mål eller ärenden övertagas av underordnad myndighet;

2. att de uppgifter, som tillkomma viss statsmyndighet, skola helt eller
delvis övertagas av annan statsmyndighet eller av kommunalmyndighet
eller att i fråga om visst slag av mål eller ärenden talan mot
statsmyndighets beslut icke må fullföljas;

3. att de uppgifter, som tillkomma viss kommunalmyndighet, skola helt
eller delvis övertagas av annan kommunalmyndighet i samma kommun eller,
om hinder härför möter, av statsmyndighet eller av kommunalmyndighet i
annan kommun;

4. att i fall, då enligt lag eller författning suppleanter skola utses
till visst antal, sådana må utses till visst större antal;

5. att myndighet må hava sin verksamhet helt eller delvis förlagd till
annan ort än den, där verksamheten eljest skall utövas; samt

6. att myndighet må fatta beslut i annan sammansättning eller med mindre
antal ledamöter eller i annan ordning än eljest är stadgat.

I den mån det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §
första stycket, må regeringen ock bestämma, att befattningshavare i
statens tjänst skall tjänstgöra i annan statlig befattning än den han
innehar eller i kommunal befattning eller att kommunal befattningshavare
skall tjänstgöra i statlig befattning eller i annan kommunal befattning
än den han innehar. Lag (1986:661).

3 § Då det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §
första stycket, äger regeringen förordna om anstånd med val av ledamot i
kommunal representation eller innehavare av annat allmänt uppdrag så ock
föreskriva den jämkning av valperiodens längd, som därav må påkallas.
Har på grund av sådant förordnande eller eljest val ej hållits, skall
den tidigare valde, ehuru den tid utgått för vilken han valts, kvarstå i
uppdraget, till dess annan valts och har att tillträda uppdraget.

Bestämmelserna i första stycket skola äga motsvarande tillämpning i
fråga om innehavare av allmänt uppdrag, vilken skall tillsättas för viss
tid i annan ordning än genom val.

Vad i lag eller författning är stadgat därom, att kvinna eller den, som
redan innehaft uppdrag viss tid eller uppnått viss ålder, må avsäga sig
uppdrag, äge ej tillämpning. Lag (1986:661).

4 § Är i lag eller författning föreskrivet, att sammanträde eller
förrättning skall hållas eller annan sådan uppgift skall fullgöras inom
viss tid, äger regeringen i den mån det finnes påkallat på grund av
förhållanden, som avses i 1 § första stycket, förordna om jämkning av
sådan tid.

Kan på grund av förhållanden, som avses i 1 § första stycket, visst
sammanträde eller viss annan åtgärd, som myndighet har att företaga,
icke utan väsentlig olägenhet äga rum å det ställe, som i lag eller
författning är föreskrivet, må bestämmas annat ställe, som finnes
lämpligt. Lag (1986:661).

5 § Är i fråga om mål eller ärende i lag eller författning föreskrivet,
att myndighet skall höras eller eljest viss utredning skall förebringas
eller att återförvisning skall äga rum, och finnes på grund av
förhållanden, som avses i 1 § första stycket, åtgärden vara förenad med
väsentlig olägenhet, äge myndigheten i stället i annan ordning
föranstalta om den utredning, som må erfordras, eller, då fråga är om
återförvisning, utan sådan fortsätta handläggningen.

6 § Behandling av mål eller ärende, som angår part tillkommande
rättighet eller förmån eller honom åliggande skyldighet eller
bestraffning, skall av myndighet förklaras skola anstå, om anledning är
att antaga, att på grund av förhållanden, som avses i 1 § första
stycket, part är ur stånd att bevaka sin talan eller hinder eljest möter
för utredningen. Finnes frågan kunna nöjaktigt utredas, må dock målet
eller ärendet handläggas och avgöras, om det för part är av synnerlig
vikt eller eljest särskilda skäl föranleda därtill.

7 § Har med behandling av mål eller ärende enligt 6 § förklarats skola
anstå, skall det återupptagas till handläggning, så snart hinder enligt
nämnda paragraf ej längre föreligger eller förhållande inträtt, som
enligt samma paragraf skulle påkallat fortsatt handläggning.

8 § Är enligt lag eller författning med underlåtenhet av part eller
annan att fullgöra vad myndighet förelagt honom för måls eller ärendes
handläggning förenad påföljd av talans avvisande eller ogillande eller
av böter, vite eller hämtning och har han på grund av förhållanden, som
avses i 1 § första stycket, haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet,
skall underlåtenheten icke leda till sådan påföljd för honom. Är ej för
myndigheten känt, huruvida han sålunda haft giltig ursäkt för sin
underlåtenhet, skall upplysning därom inhämtas genom myndighetens
försorg.

9 § Regeringen äger, i den mån det finnes påkallat på grund av
förhållanden, som avses i 1 § första stycket, förordna om förlängning av
den tid, inom vilken besvär skola anföras eller annan åtgärd för
fullföljande av talan mot myndighets beslut skall äga rum. Under
förutsättning som nyss sagts äger regeringen tillika förordna, att vad i
lag eller författning finnes stadgat om skyldighet att göra anmälan om
fullföljande av talan hos annan myndighet än den, hos vilken besvär
skola ingivas, icke skall äga tillämpning.

Har för fullföljande av talan mot beslut, som utan hinder av sådan talan
skall ända till efterrättelse, besvärsinlaga ingivits eller annan åtgärd
företagits efter utgången av den därför bestämda tiden, skall åtgärden
dock anses hava skett i rätt tid, om den myndighet, där talan skall
fullföljas, finner att klaganden på grund av förhållanden, som avses i 1
§ första stycket, haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet.

Är i lag eller författning föreskrivet, att besvärsinlaga skall ingivas
till annan myndighet än den, som har att pröva den fullföljda talan, må
inlagan i stället med laga verkan ingivas till sistnämnda myndighet.

Beträffande fullföljande eller bevakande av talan hos domstol eller
annan myndighet, som avses i lagen med särskilda bestämmelser angående
domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m.m., skola
föreskrifterna i nämnda lag äga tillämpning. Lag (1986:661).

10 § Då det i annat fall än i 9 § sägs finnes påkallat på grund av
förhållanden, som avses i 1 § första stycket, äger regeringen förordna
om förlängning av sådan i lag eller författning föreskriven tid, inom
vilken någon har att för bevakande av honom tillkommande rättighet eller
förmån eller fullgörande av honom åliggande skyldighet hos myndighet
göra ansökan eller anmälan eller företaga annan sådan åtgärd.

Finnes någon på grund av förhållanden, som avses i 1 § första stycket,
hava varit ur stånd att inom föreskriven tid vidtaga åtgärden, må
regeringen efter ansökan utsätta ny tid för åtgärden. Lag (1986:661).

11 § Befogenhet, som enligt 2 § första stycket 2–6 eller andra stycket,
3 § första eller andra stycket, 4 § första stycket eller 10 § andra
stycket tillkommer regeringen, må på uppdrag av regeringen utövas av
underordnad myndighet. Kan under krig förbindelsen mellan någon del av
riket och riksstyrelsen icke eller allenast med avsevärd svårighet
upprätthållas eller föreligger eljest under krig trängande behov av
omedelbara åtgärder, äge civilbefälhavare inom sitt område eller, om
civilbefälhavare ej finnes eller hans beslut ej kan avvaktas,
länsstyrelse i vad angår länet även utan sådant uppdrag utöva
befogenhet, som enligt denna lag tillkommer regeringen. Lag (1986:661).

12 § Delgivning med den, som fullgör tjänstgöring vid krigsmakten, skall
ske genom militär myndighets försorg. Intyg av sådan myndighet gälle
såsom fullt bevis, att delgivning blivit så verkställd som intyget
innehåller. Avser delgivning kallelse att infinna sig inför myndighet,
skall intyget tillika innehålla uppgift, huruvida den kallade på grund
av sin tjänstgöring är hindrad att inställa sig. Har delgivning
verkställts annorledes än genom militär myndighet, vare den gällande;
dock må delgivning ej ske genom handlings införande i allmänna
tidningarna eller dess överlämnande till den söktes husfolk eller på
annat sådant sätt. Lag (1953:51).

13 § Är i lag eller författning föreskrivet, att sammanträde med
kommunalmyndighet skall kungöras på visst sätt, äge myndigheten, om det
finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 § första
stycket, besluta, att kungörandet skall ske på annat sätt, som finnes
betryggande. I trängande fall må beslut därom fattas av den, som har att
utfärda kallelse till sammanträdet.

14 § Regeringen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för
tillämpningen av denna lag. Lag (1986:661).