Kungörelse (1942:886) om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m.

SFS nr
1942:886
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:294
Upphävd
1993-07-01

1 § Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, åligger det
trafikmyndighet att efter framställning från myndighet, som Kungl.
Maj:t bestämmer, meddela föreskrifter om de inskränkningar i rätten
att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel, om den
övervakning av resande och gods samt om de åtgärder i övrigt med
avseende å trafiken, som finnas erforderliga för att förhindra att
krigsunderrättelser överbringas till obehöriga eller som eljest
påkallas av hänsyn till rikets försvar eller säkerhet.

Med trafikmyndighet avses i denna kungörelse i fråga om järnvägstrafik
och därtill ansluten tågfärjetrafik järnvägsstyrelsen, i fråga om
spårvägs- och vägtrafik vederbörande länsstyrelse, i fråga om
fartygstrafik kommerskollegium samt i fråga om lufttrafik
luftfartsmyndigheten.

2 § Det åliger såvitt angår staten tillhörigt trafikföretag
vederbörande förvaltningsmyndighet samt i fråga om annat trafikföretag
dess ägare (i fråga om partrederi huvudredare) eller innehavare att
genom trafikföretagets personal tillse, att enligt 1 § första stycket
meddelade föreskrifter behörigen iakttagas.

3 § Misstänkes den, vilken medföljer eller har för avsikt att medfölja
eller för godstransport begagna för allmän trafik avsett
transportmedel, att taga obehörig befattning med krigsunderrättelser
eller att eljest utöva verksamhet till men för rikets försvar eller
säkerhet, skall anmälan därom skyndsamt göras till befattningshavare,
som må hava särskilt utsetts att taga befattning med dylikt ärende,
eller närmaste polisman eller militäre befälhavare. Det åligger
trafikföretagets personal tillika att, såvitt ske kan, hålla uppsikt
över den misstänkte intill dess anmälan föranlett åtgärd eller uppsikt
icke längre behöves.

Gods, vars befordran anses kunna medföra fara för obehörigt spridande
av krigsunderrättelser, skall tillsvidare omhändertagas. Underrättelse
om sådan åtgärd skall skyndsamt lämnas sådan särskilt utsedd
befattningshavare, som i första stycket sägs, eller närmaste
polisman.

4 § Vid trafikföretag anställd befattningshavare må av vederbörande
trafikmyndighet efter samråd med den av Kungl. Maj:t bestämda
myndighet, som avses i 1 § första stycket, meddelas befogenhet att vid
utövande av åliggande enligt denna kungörelse verkställa visitation av
resande och av dem medförd egendom ävensom av gods, som avlämnats för
befordran.

5 § Vid fullgörande av uppdrag, som avses i denna kungörelse, åtnjuter
trafikföretags personal polismans skydd.

6 § I 1-5 §§ meddelade bestämmelser skola träda i tillämpning, då
Kungl. Maj:t därom förordnar.

7 § Det åligger den av Kungl. Maj:t bestämda myndighet, som avses i
1 § första stycket, att i samråd med överbefälhavaren och
trafikmyndigheterna redan i fredstid uppgöra planer och vidtaga de
förberedande åtgärder i övrigt, som kunna erfordras med anledning av
bestämmelserna i denna kungörelse.