Förordning (1942:926) om fornminnen

SFS nr
1942:926
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1942-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1188
Upphävd
1989-01-01

1 § Innan länsstyrelsen i ärende enligt lagen (1942:350) om fornminnen
fattar beslut som kan föranleda ersättningsskyldighet eller annat beslut
av vikt, skall länsstyrelsen samråda med riksantikvarieämbetet och
statens historiska museer.

Länsstyrelsen skall genast tillställa riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer kopia eller avskrift av beslut som länsstyrelsen
meddelar enligt lagen om fornminnen.

Länsstyrelsen skall genast underrätta kommunen om beslut enligt 3 §
andra stycket, 4 §, 6 § första stycket eller 15 § tredje stycket lagen
om fornminnen. Om ett beslut enligt 3 eller 4 § lagen om fornminnen
avser en fornlämning inom verksamhetsområdet för en kommunal
fastighetsregistermyndighet, skall även denna underrättas. Förordning
(1987:311).

2 § Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer skall utse
ombud att mottaga anmälningar om fornfynd och omhändertaga föremålen.

Polismyndighet är skyldig att mottaga anmälningar om fornfynd och
omhändertaga föremål som upphittaren vill överlämna till myndigheten.
Förordning (1976:443).

3 § Ombud, som från enskild person har mottagit anmälan om fornfynd,
skall genast underrätta riksantikvarieämbetet och statens historiska
museer.

När fornfynd har anmälts hos polismyndighet, skall
riksantikvarieämbetet och statens historiska museer eller ombud för
denna myndighet genast underrättas. Mottager ombud sådan underrättelse
från polismyndighet, åligger det ombudet att genast underrätta
riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Förordning
(1976:443).

4 § Underrättelse, som i 3 § sägs, bör innehålla kortfattad
beskrivning av föremålet och fyndplatsen jämte uppgift om upphittarens
namn och adress. Har upphittaren avgivit närmare berättelse angående
omständigheterna vid fyndet, skall den ock bifogas.

5 § Omhändertages föremålet av riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer eller ombud för denna myndighet eller av
polismyndighet, skall bevis därom lämnas upphittaren. Förordning
(1976:443).

6 § Är anledning till antagande, att ägare finnes till föremål, som
har anmälts hos riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
eller ombud för denna myndighet, skall framställning göras hos
polismyndigheten om att fyndet kungöres enligt vad om hittegods är
stadgat.

Har anmälan om fyndet gjorts hos polismyndighet, skall myndigheten,
förutom att lämna underrättelse enligt 3 § andra stycket, pröva
huruvida fyndet skall kungöras enligt vad nyss sagts. Förordning
(1976:443).

7 § Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer skall
underrätta länsstyrelsen innan myndigheten företager undersökning
eller annan åtgärd enligt 5 eller 15 § lagen (1942:350) om
fornminnen. Förordning (1976:443).

8 § Länsstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i 15 c § tredje
stycket lagen (1942:350) om fornminnen. Förordning (1985:482).