/r1/ Kungl. Maj:ts Brev (1942:927) till riksantikvarieämbetet angående register över vissa kulturhistoriskt märkliga byggnader;

SFS nr
1942:927
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1942-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1188
Upphävd
1989-01-01

GUSTAF etc. Vår ynnest etc. Kungl. Maj:t, som den 12 juni 1942 utfärdat
lag om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader, finner gott att
med stöd av 19 § nämnda lag fastställa bilagda formulär /n1/ , för
register, som avses i 6 § samma lag, så ock föreskriva, att avskrifter
av verkställda införingar i registret skola tillställas
byggnadsstyrelsen å sådant formulär omedelbart efter utgången av vart
halvår. För ny anteckning i anslutning till äldre införing äger
riksantikvarieämbetet återbekomma tidigare översänt blad.

//n1// Formuläret har här uteslutits.

Bladen i riksantikvarieämbetets register skola numreras i följd och
sammanhäftas i skruvliggare.