Förordning (1942:929) om vården av vissa kyrkliga inventarier

SFS nr
1942:929
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1942-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1188
Upphävd
1989-01-01

1 § I kyrka, gravkor eller eljest i kyrkas hus eller förvaringsrum
befintliga inventarier, såsom skrudar, rökelsekar, klenoder och kärl,
brev, skrifter och böcker, altartavlor, bilder, kors och krucifix,
dopfuntar, andra målningar och konstarbeten, avlatsskrin, fattigbössor,
ljuskronor och ljusstakar, gravstenar och andra minnesvårdar, epitafier,
vapensköldar, banér, sorgfanor, vapen, rustningar, votivskepp och
kyrkklockor, vilka tjäna att bevara minnet av äldre tiders bruk och
konstfärdighet och icke tillhöra enskild person eller släkt, må icke
utan regeringens tillstånd överlåtas till annan.

Vad i denna kungörelse sägs om inventarier i kyrkas hus skall ock gälla
föremål som uppställts å kyrkogård. Förordning (1976:501).

2 § I varje församling skall finnas förteckning över sådana föremål som
avses i 1 §. Vid kyrkoherdeombyte och visitation bör noggrant
undersökas, att allt finnes i enlighet med inventarieförteckningen. Ej
må något föremål avföras ur förteckningen utan att riksantikvarieämbetet
och statens historiska museer samtyckt därtill. Om så finnes lämpligt,
må inventarieförteckning som nu sagts ingå i annan
inventarieförteckning, därest tydligt utmärkes vad som anses vara
föremål som avses i 1 §.

Kyrkoherden och kyrkvärdar skola tillse, att egendomen väl vårdas.
Beträffande skyldigheten att vårda kyrkans lösa egendom i
domkyrkoförsamlingar stadgas i kyrkolagen.

Även föremål, som icke längre användes, skall förvaras på lämpligt sätt.
Förordning (1976:501).

3 § Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer äger efter
tillsägelse till kyrkoherden låta verkställa besiktning av föremål som
avses i 1 §. Finnes anledning till anmärkning, skall myndigheten göra
anmälan därom hos biskopen. Förordning (1976:501).

4 § Föremål som avses i 1 § må ej utan samtycke av riksantikvarieämbetet
och statens historiska museer repareras eller förändras eller flyttas
från byggnad eller kyrkogård till vilken det av gammalt hör. Vad nu
sagts skall dock icke gälla vanlig reparationsåtgärd av obetydlig
beskaffenhet.

Finnes föremål som avses i 1 § vara utsatt för överhängande fara att
skadas, äger riksantikvarieämbetet och statens historiska museer efter
samråd med biskopen omhändertaga detsamma för vård på annan plats tills
vidare eller vidtaga annan särskild åtgärd som finnes erforderlig till
föremålets skydd. Angående överlämnande av arkivhandlingar till
landsarkiven och med dem jämförliga arkivdepåer är särskilt stadgat.
Förordning (1976:501).

5 § har upphävts genom kungörelse (1967:338).