Brev (1942:981) till vetenskapsakademien angående fastställande av gränsen för Muddus nationalpark inom Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län m.m.

SFS nr
1942:981
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1942-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

I en till riksdagen den 6 februari 1942 avlåten proposition, nr 48,
föreslog Kungl. Maj:t riksdagen medgiva, att såsom nationalpark
finge i huvudsaklig överensstämmelse med vad chefen för
ecklesiastikdepartementet i det vid propositionen fogade utdraget
av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för samma dag
förordnat avsättas viss del, omfattande omkring 40,030 hektar, av
det s.k. Muddusområdet i Gällivare och Jokkmokks socknar av
Norrbottens län.

I skrivelse den 24 mars 1942, nr 96, anmälde riksdagen, under
åberopande av jordbruksutskottets av riksdagen godkända utlåtande
nr 6, att riksdagen med ändring av omförmälda proposition samt
med bifall till de likalydande motionerna I: 195 och II: 256
megivit, att såsom nationalpark finge avsättas de delar av det
s.k. Muddusområdet, som låge söder om den under anläggning
varande vägen mellan Gällivare och Porjus, med en areal av cirka
49,175 hektar.

Genom nådigt – – – avgivit utlåtande.

Kungl. Maj:t föreskriver, att det i riksdagens ovannämnda skrivelse
omförmälda området, med den gräns, som finnes angiven å härvid
fogade karta, skall avsättas till nationalpark och benämnas
Muddus nationalpark.

Tillika förordnar Kungl. Maj:t, – – – att vad i 7-10 §§ reglementet
den 22 december 1911 (nr 156) rörande nationalparkers förvaltning
stadgats tills vidare intill dess annorlunda kan varda
förordnat skall tillämpas jämväl i fråga om Muddus nationalpark.

Detta meddelas – – – åtgärd ankommer.