/r1/ Lag (1943:182) med särskilda bestämmelser om försäkring för olycksfall i arbete av vissa tjänstepliktiga m.m.;

SFS nr
1943:182
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1943-04-21

1 § Vid bestämmande av ersättning enligt lagen om försäkring för
olycksfall i arbete eller lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar
skall, där olycksfallet inträffat eller yrkessjukdomen ådragits under
fullgörande av tjänsteplikt, varom förmäles i kungörelsen den 13
november 1942 (nr 878) om tjänsteplikt för män, födda år 1923, den
försäkrades årliga arbetsförtjänst anses icke understiga
tvåtusentrehundra kronor.

2 § Arbetsgivare är pliktig att till den försäkringsinrättning, i vilken
hos honom anställda äro försäkrade jämlikt lagen om försäkring för
olycksfall i arbete, erlägga det tillägg till försäkringsavgift, som må
föranledas av vad i 1 § stadgats.

Övergångsbestämmelser

1943:182

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad
uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, men äger
icke tillämpning om olycksfallet inträffat eller yrkessjukdomen yppats
före lagens ikraftträdande.