/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1943:183) om ersättning i vissa fall i anledning av kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt;

SFS nr
1943:183
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1943-04-21

1 § Där någon under fullgörande av tjänsteplikt, varom förmäles i
kungörelsen den 13 november 1942 (nr 878) om tjänsteplikt för män, födda
år 1923, skadas till följd av olycksfall eller annorledes ådrager sig
sjukdom, skall, med nedan i 2 § angivna undantag, ersättning utgivas av
allmänna medel.

Fullgörande av tjänsteplikt skall anses vara för handen endast under
tid, då den tjänstepliktige för sådant ändamål uppehåller sig på sin
arbetsplats eller därtill hörande förläggning eller då den
tjänstepliktige är stadd på färd till eller från arbetsplatsen eller
förläggningen samt färden föranledes av och står i omedelbart samband
med tjänsteplikten.

I avseende å ersättning enligt denna förordning skola, där ej annat
följer av vad nedan stadgas, bestämmelserna i förordningen om ersättning
i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, i
tillämpliga delar lända till efterrättelse.

2 § Denna förordning äger icke tillämpning å tjänstepliktig, vilken
jämlikt 2 § andra stycket lagen om försäkring för olycksfall i arbete
icke är att anse såsom arbetare.

Ersättning enligt denna förordning utgår ej, om ersättning i anledning
av olycksfallet eller sjukdomen utgives enligt lagen om försäkring för
olycksfall i arbete eller lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar.
Ersättning skall ej heller utgå enligt denna förordning i den mån
motsvarande ersättning utgives enligt förordningen angående en särskild
för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall.

3 § Den skadade eller sjuke är skyldig att underkasta sig vård eller
föreskrift av läkare, som arbetsgivaren eller arbetsföreståndaren må
tillkalla.

4 § I 6 § första stycket 1) a) förordningen om ersättning i anledning av
kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, angivna ersättningar
utgivas från tiden för olycksfallet eller sjukdomens yppande. Övriga i 6
§ första stycket nämnda förordning angivna ersättningar utgivas, under
där omförmälda förutsättningar, från och med dagen efter olycksfallet
eller sjukdomens yppande.

5 § Den skadades eller sjukes årliga arbetsförtjänst beräknas efter de
grunder, som stadgas i 9 § lagen om försäkring för olycksfall i arbete;
dock skall, där den årliga arbetsförtjänsten understiger
tvåtusentrehundra kronor, densamma beräknas till detta belopp.

6 § Beredes den skadade eller sjuke vård å sjukvårdsanstalt, skall
rörande avdrag å sjukpenning gälla vad i 10 § förordningen om ersättning
i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, stadgas;
där den ersättningsberättigade icke har försörjningsplikt, som angives i
sagda paragraf, skall dock avdrag göras med hälften av sjukpenningen.

7 § Kan ej genast avgöras, huruvida ersättning av allmänna medel skall
utgå men sannolika skäl därtill finnas eller huruvida ersättning skall
utgå från riksförsäkringsanstalten eller från sådant bolag, som i 4 §
lagen om försäkring för olycksfall i arbete sägs, må
riksförsäkringsanstalten kunna besluta om åtgärder för den skadades
eller sjukes vård samt utgiva ersättningar; skolande ersättningar i
förstnämnda fall utgivas provisoriskt och utan återbetalningsskyldighet,
därest sedermera ersättningen bestämmes till lägre belopp eller
ersättning finnes icke böra utgå.

8 § Gällande bestämmelser rörande tillämpning av lagen om försäkring för
olycksfall i arbete å arbetare, som användas till arbete för statens
räkning, skola lända till efterrättelse jämväl beträffande tillämpning
av denna förordning å tjänstepliktiga, vilka anställts hos staten som
tjänstepliktberättigad arbetsgivare.

9 § Rörande skyldighet för den skadade eller sjuke att lämna
arbetsgivare eller arbetsföreståndare underrättelse om skada eller
sjukdom samt för arbetsgivaren eller arbetsföreståndaren att göra
anmälan därom till riksförsäkringsanstalten ävensom beträffande påföljd
för underlåtenhet att göra sådan anmälan samt för lämnande av veterligen
oriktigt meddelande däri skola bestämmelserna i 20, 21 och 34 §§ lagen
om försäkring för olycksfall i arbete äga motsvarande tillämpning.

10 § De närmare föreskrifter, vilka, utöver vad denna förordning
innehåller, finnas erforderliga för förordningens tillämpning, meddelas
av Konungen eller av myndighet, som Konungen bestämmer.

Övergångsbestämmelser

1943:183

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Har olycksfall inträffat eller sjukdom yppats före förordningens
ikraftträdande, skall ersättning i anledning därav, efter därom hos
riksförsäkringsanstalten gjord ansökan, utgivas med tillämpning av
stadgandena i denna förordning, i den mån icke motsvarande ersättning
skall utgå jämlikt i 2 § omförmälda författningar.