Lag (1944:181) om redovisningsmedel

SFS nr
1944:181
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1944-05-05

Vad den som mottagit medel för annan, med skyldighet att redovisa
för
dem, för sådant ändamål har innestående på räkning i bank eller
annorledes håller avskilt skall vara förbehållet huvudmannen, såvitt
beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga om belopp som
avskilts senare, om den redovisningsskyldige ej var på obestånd, när
beloppet avskildes.

Vad den redovisningsskyldige har omedelbart tillgängligt för att
avskiljas vare ock förbehållet huvudmannen, såvitt dröjsmål med
avskiljandet ej föreligger.

Är bankräkning eller kassa avsedd för flera huvudmäns medel, njute de
inbördes lika rätt, envar i förhållande till sin redovisningsfordran.