Lag (1944:219) om djurskydd

SFS nr
1944:219
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1944-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:534
Upphävd
1988-07-01

11 § För annan särskild behandling av djur än ovan sägs i syfte att
bota sjukdom eller skada skall veterinär anlitas, därest behandlingen
är förenad med operativt ingrepp av någon betydelse eller avsevärt
lidande för djuret.

Vad nu sagts skall dock ej gälla, om anlitandet av veterinär skulle
vålla tidsutdräkt som äventyrar ändamålet med behandlingen. Lag
(1978:979).

12 § Djur får ej utan lantbruksstyrelsens tillstånd användas för
vetenskaplig forskning eller undervisning, sjukdomsdiagnos,
framställning av läkemedel eller annat härmed jämförligt ändamål, om
användningen är förenad med operativt ingrepp, insprutning eller
blodavtappning eller eljest medför ångest eller annat lidande för
djuret.

Vid verksamhet som avses i första stycket får användas endast djur
som har fötts upp till verksamheten.

Uppfödning som avses i andra stycket får ej ske utan tillstånd av
lantbruksstyrelsen.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från första, andra eller tredje stycket. Lag
(1978:979).

12 a § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om prövning från etisk synpunkt i fråga om användningen
av djur i verksamhet som avses i 12 § första stycket. Lag (1978:979).

14 § */kurs/2 mom.*/slut kurs/ Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan, om
ej annat är särskilt föreskrivet, meddela föreläggande eller förbud
som behövs för att bestämmelserna i 2-6 § eller 8 b § skall
efterlevas. Sådan föreskrift kan avse förbud att hålla djur i visst
förvaringsrum eller inom visst område. I beslut om föreläggande eller
förbud kan nämnden utsätta vite. Underlåter någon att vidtaga
föreskriven åtgärd, kan nämnden låta verkställa åtgärden på hans
bekostnad. Nämnden får förordna, att dess beslut skall lända till
efterrättelse omedelbart.

Talan mot beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt första
stycket föres genom besvär hos länsstyrelsen.

Föreligga sådana omständigheter att förbud enligt 4 mom. andra stycket
kan komma i fråga, skall miljö- och hälsoskyddsnämnden göra anmälan
därom till länsstyrelsen. Lag (1983:300).

*/kurs/ 3 mom.*/slut kurs/har upphört att gälla enligt lag (1977:201).

*/kurs/ 4 mom.*/slut kurs/ Länsstyrelsen har samma befogenheter som
enligt 2 mom. första stycket tillkommer miljö- och hälsoskyddnämnden.

Underlåter någon att följa beslut som miljö- och hälsoskyddsnämnd
eller länsstyrelse meddelat enligt 2 mom. och som är av väsentlig
betydelse från djurskyddssynpunkt eller föreligger annat
missförhållande av allvarlig natur i fråga om djurs vård eller
behandling, får länsstyrelsen meddela den försumlige förbud att handha
djur eller visst slag av djur. Är den försumlige ägare av djuret eller
djuren, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom att avhända sig djuret
eller djuren och förbjuda honom att anskaffa djur eller visst slag av
djur. Förbud enligt detta stycke skall avse viss tid eller gälla tills
vidare.

Länsstyrelsens beslut skall lända till omedelbar efterrättelse, om ej
annorlunda förordnas. Lag (1983:300).

16 a § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att den som yrkesmässigt eller eljest i större omfattning
upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet skall göra
anmälan om verksamheten. Lag (1978:979).

17 § Utsättes djur genom misshandel, överansträngning eller vanvård
eller på annat sätt otillbörligen för lidande och sker ej rättelse på
tillsägelse av polismyndigheten, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller
länsstyrelsen, får länsstyrelsen förordna att djuret skall
omhändertagas genom polismyndighetens försorg.

Länsstyrelsen får även förordna att djur skall omhändertagas genom
polismyndighetensförsorg,omdjurägaren ej iakttager föreläggande enligt
14 § 4 mom. att avhända sig djur eller förbud att anskaffa djur eller
förbud enligt 14 § 2 mom. att hålla djur i visst förvaringsrum eller
inom visst område.

Om det är påkallat från djurskyddssynpunkt, får länsstyrelsen eller
polismyndigheten förordna att djur skall omhändertagas genom
polismyndighetens försorg i avvaktan på beslut varigenom länsstyrelsen
avgör ärendet. Meddelar polismyndigheten sådant beslut, skall det
underställas länsstyrelsen som har att snarast avgöra om beslutet
skall bestå eller ej.

Beslut som avses i första, andra eller tredje stycket skall
omedelbart lända till efterrättelse, om ej annorlunda förordnas. Lag
(1983:300).

18 § Sedan djur omhändertagits, får ägaren ej förfoga över det utan
tillstånd av polismyndigheten.

Polismyndigheten skall efter värdering låta sälja eller avliva djur
som omhändertagits enligt beslut som vunnit laga kraft.
Polismyndigheten kan i stället tillse att djuret tages om hand tills
vidare. Lag (1978:979).

19 § Kostnad som föranledes av åtgärd enligt 17 § förskotteras av
allmänna medel.

Omhändertages djur enligt 17 §, skall kostnaden återbetalas av den
mot vilken åtgärden har riktats, om ej särskilda skäl föranleder
annat.

Har omhändertaget djur sålts genom polismyndighetens försorg, får
kostnad som skall återbetalas av ägaren uttagas ur köpesumman. Lag
(1978:979).