Kungörelse (1944:271) med särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar

SFS nr
1944:271
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1944-05-26

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med ändring av vad kungörelsen den
19 november 1880 (nr 48 s. 1) om särskilda föreskrifter angående
inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar
innehåller häremot stridande, förordna som följer.

I fall då jämlikt vederbörligt förordnande ny fastighetsbok enligt
lösbladssystem upplägges för järnväg, som avses i förordningen den 15
oktober 1880 (nr 36), innefattande särskilda föreskrifter angående
lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om
förvaltning av järnväg under konkurs, skall iakttagas:

att varje upplägg skall innehålla tre avdelningar, nämligen
fastighetsspalt, lagfartsspalt och inteckningsspalt;

att för fastighetsspalt skola användas blanketter i enlighet med
härvid fogat formulär; samt

att för lagfarts- och inteckningsspalter skola användas blanketter,
överensstämmande med de formulär, som fogats vid kungörelsen den 18
november 1932 (nr 519) med närmare föreskrifter huru nya
fastighetsböcker för landet skola inrättas och föras.