Kungörelse (1944:285) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 24 mars 1944 (nr 133) om kastrering

SFS nr
1944:285
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1944-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:455
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:390

1 § Ansökan hos socialstyrelsen om tillstånd till kastrering får göras

1. av den som avses med ansökningen;

2. för underårig av den som har vårdnaden om honom; samt

3. för den som är intagen på psykiatrisk avdelning i
kriminalvårdsanstalt av överläkaren och för den som eljest är intagen i
annan allmän anstalt än sjukhus av anstaltens läkare eller föreståndare.

Ansökan får även göras av distriktsläkare och överläkare vid sjukhus där
psykiatrisk vård meddelas eller vid specialsjukhus för psykiskt
utvecklingsstörda. Förordning (1988:1331).

2 § Läkare, som enligt 1 § äger göra ansökan om kastrering, är pliktig
att på framställning av statlig eller kommunal myndighet, så ock eljest
då han i sin verksamhet erhåller kännedom om fall i vilket kastrering
synes påkallad från allmän synpunkt, verkställa eller genom underordnad
läkare låta verkställa erforderlig undersökning samt, därest
omständigheterna därtill föranleda, sörja för att ansökan om kastrering
göres hos socialstyrelsen. Kungörelse (1968:157).

3 § Ansökan hos Socialstyrelsen om kastrering skall göras
skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av sökanden.

Avser ansökningen annan än sökanden, bör, där det kan ske, bifogas
skriftligt samtycke av honom till kastrering.

Vid ansökan om kastrering skall, om så kan ske, fogas yttrande
rörande ansökningen, om den som avses därmed är underårig av den som
har vårdnaden om honom, om han är gift av hans make samt om han är
intagen på allmän anstalt av dennas läkare och föreståndare.

Vid ansökan skall vidare fogas personbevis för den som avses med
ansökningen samt intyg av hans anförvanter, make eller andra rörande
de omständigheter som är av betydelse för bedömningen av saken liksom
intyg av legitimerad läkare angående verkställd undersökning.

Handlingar som avses i denna paragraf bör vara avfattade enligt
fastställda formulär. Förordning (1995:390).

4 § Har ansökan om tillstånd till kastrering rätteligen skett, skall
socialstyrelsen så snart ske kan pröva, om kastrering må äga rum.

Avser ansökningen annan än sökanden och föreligger icke samtycke av
honom, skall socialstyrelsen, om kastrering ej må äga rum utan hans
samtycke, bereda honom tillfälle att meddela, huruvida han samtycker
till åtgärden.

Föreligger icke från dem, som enligt 4 § första stycket lagen om
kastrering böra erhålla tillfälle att yttra sig, skriftligt uttalande i
ärendet, skall socialstyrelsen, där så kan ske, lämna dem tillfälle att
avgiva yttrande över ansökningen.

Erfordras eljest för prövningen ytterligare upplysningar och kan det
felande ej lämpligen anskaffas genom socialstyrelsens försorg, skall
styrelsen förelägga sökanden viss tid att inkomma därmed. Kungörelse
(1968:157).

5 § Vid meddelande av tillstånd till kastrering äger socialstyrelsen
lämna särskilda föreskrifter angående ingreppets verkställande.

Ingreppet må ej företagas förrän socialstyrelsens beslut vunnit laga
kraft.

Tillstånd till kastrering vare förfallet, där åtgärden ej verkställts
inom ett år från det beslutet vunnit laga kraft. Kungörelse (1968:157).

6 § Behörighet att avgiva sådant utlåtande angående kastrering, varom
förmäles i 4 § andra stycket lagen om kastrering, tillkommer, förutom
den läkare som utför ingreppet, överläkare vid odelat sjukhus eller
klinik, där psykiatrisk vård meddelas, eller vid specialsjukhus för
psykiskt utvecklingsstörda samt av biträdande överläkare som anförtrotts
särskild sjukavdelning vid sjukhus eller klinik som nu sagts, överläkare
vid psykiatrisk avdelning i kriminalvårdsräjong samt annan läkare i
allmän tjänst som innehar specialistkompetens avseende psykiska och
nervösa sjukdomar.

Utlåtandet skall vara avfattat enligt fastställt formulär.

Kastrering må ej med stöd av sådant utlåtande verkställas, sedan ett år
förflutit från den dag då handlingen är dagtecknad.

Vid prövning som här avses skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 3
och 4 §§ är föreskrivet angående förfarandet, då ansökan om tillstånd
till kastrering göres hos socialstyrelsen. Kungörelse (1968:157).

7 § Sedan kastrering med stöd av lagen om kastrering verkställts, skall
den läkare som utfört ingreppet inom en månad insända berättelse därom
till socialstyrelsen enligt fastställt formulär. Har kastrering
företagits med stöd av 4 § andra stycket lagen om kastrering, skola
tillika samtliga handlingar i ärendet insändas. Kungörelse (1968:157).

8 § Beträffande den som kastrerats efter tillstånd av socialstyrelsen
skall, sedan tre år förflutit efter ingreppets utförande, inom två
månader därefter undersökning verkställas angående kastreringens
verkningar och berättelse därom avgivas till socialstyrelsen enligt
fastställt formulär. Undersökningen skall, om den kastrerade är intagen
på allmän anstalt, verkställas av anstaltsläkaren och i annat fall av
överläkare eller biträdande överläkare vid odelat sjukhus eller klinik,
inom vars upptagningsområde den kastrerade är bosatt och där psykiatrisk
vård meddelas. När den kastrerade utskrivits från allmän anstalt innan
tre år förflutit efter ingreppets utförande, skall anstaltens läkare
snarst göra anmälan härom till nämnda sjukhus eller klinik. Kungörelse
(1968:157).

9 § I denna kungörelse omförmälda formulär fastställas av
socialstyrelsen. Kungörelse (1968:157).

10 § Läkare som bryter mot föreskrift, som meddelats med stöd av 5 §
första stycket, eller som åsidosätter vad som föreskrivs i 7 § döms till
böter. Förordning (1991:1353).