Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke

SFS nr
1944:302
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1944-06-09

Ved eller annat virke, som någon tillhandlat sig, må, ändå att virket
är kvar i säljarens vård, ej tagas i anspråk för betalning av dennes
gäld, om virket i fråga blivit tydligt märkt för köparens räkning och
det vid köp av sådant virke är brukligt att genom märkning angiva vad
som tillkommer köparen.

Övergångsbestämmelser

1944:302

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1944.

Lagen äger ej tillämpning, där utmätning ägt rum eller konkurs
inträffat före nämnda dag.