Kungörelse (1944:407) med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.

SFS nr
1944:407
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1944-06-09

1 § 1 mom. Med befälsutbildning förstås i denna kungörelse följande
militära tjänstgöring, i den mån den icke inbegripes i den
tjänstgöring, som jämlikt 27 § 1 mom. A värnpliktslagen åligger
värnpliktiga i allmänhet, nämligen

1) utbildning enligt 27 § 1 mom. B-D värnpliktslagen;

2) utbildning till flygförare, bombfällare och navigatör eller
flygskytt; samt

3) utbildning till reservofficer eller till fänrik vid sjövärnskåren.

Med befälsutbildad förstås den, som med godkända vitsord genomgått
befälsutbildning.

2 mom. Vad i denna kungörelse stadgas om anställning, befordran eller
förordnande har avseende å dels befattning i statens tjänst, dels
befattning vid kommunal flickskola, kommunal mellanskola, praktisk
mellanskola, högre folkskola eller vid folk- eller småskola, dels ock
annan kommunal befattning, som tillsättes av statlig myndighet eller
beträffande vilken kommunal myndighets beslut om tillsättande må
sakligt prövas av statlig myndighet.

Vad i kungörelsen stadgas om utbildningskurs har avseende å kurs för
utbildning till befattning, som i första stycket sägs.

3 mom. Bestämmelserna i denna kungörelse skola tillämpas i den mån ej
Kungl. Maj:t för visst verk eller viss undervisningsanstalt särskilt
bestämt, på vad sätt befälsutbildad skall äga tillgodoräkna
befälsutbildningen i sådant hänseende, varom i kungörelsen är fråga.

2 § Vid tillsättande av eller förordnande å befattning eller
uppgörande av förslag därtill skall den hänsyn, vartill
omständigheterna föranleda, tagas till befälsutbildning hos sökande
eller annan, som kan ifrågakomma till befattningen eller
förordnandet.

3 § Har befälsutbildad sökande till befattning eller förordnande ej på
grund av vad nedan i denna kungörelse sägs eller eljest må gälla fått
räkna sig befälsutbildningen till godo i merithänseende, skall han äga
företräde framför eljest jämställd medsökande.

4 § Där av Kungl. Ma:jt i instruktion, arbetsordning eller dylik
författning eller av vederbörande myndighet meddelats föreskrift
därom, att anställning hos verk eller befordran till viss befattning
därstädes eller tillträde till vid verket anordnad utbildningskurs
icke må vinnas av den, som överskridit viss ålder, skall för
befälsutbildad till den sålunda bestämda åldern läggas tiden för hans
befälsutbildning.

Där av Kungl. Maj:t i stadga, reglemente eller dylik författning eller
av vederbörande myndighet meddelats föreskrift därom, att såsom elev
vid läroanstalt icke må antagas den, som överskridit viss ålder, skall
vad i föregående stycke föreskrivits äga motsvarande tillämpning.

5 § Har myndighet meddelat föreskrift, enligt vilken för erhållande av
anställning hos eller för befordran till befattning vid verket fordras
viss teoretisk kompetens eller genomgången viss teoretisk eller
praktisk utbildningskurs, bör myndigheten vid handläggning av
anställnings- och befordringsärenden i förekommande fall taga under
övervägande, om och i vad mån sådant villkor utan men för fullgod
personalrekrytering kan eftergivas i fråga om befälsutbildad.

Är dylik föreskrift meddelad av Kungl. Maj:t och finner myndigheten
skäl till undantag därifrån föreligga beträffande befälsutbildad, bör
frågan om dispens underställas Kungl. Maj:ts prövning, där ej rätt att
meddela sådan dispens tillkommer myndigheten.

6 § Har myndighet såsom behörighetsvillkor för befordran till eller
erhållande av förordnande å viss befattning vid verket föreskrivit
viss tids föregående tjänstgöring vid verket eller eljest i statens
eller kommuns tjänst eller har myndigheten enligt hittills tillämpad
praxis krävt sådan föregående tjänstgöring, bör myndigheten, om och i
den mån så finnes kunna ske, vid tjänstetillsättning eller meddelande
av förordnande såsom tjänstgöringstid tillgodoräkna befälsutbildad
tiden för hans befälsutbildning.

Har föreskrift om sådant villkor meddelats av Kungl. Maj:t, bör
myndigheten, där densamma finner skäl därtill föreligga, underställa
frågan om tillgodoräkning Kungl. Maj:ts prövning.

7 § Där ej Kungl. Maj:t i instruktion, arbetsordning eller dylik
författning eller ock i annan ordning meddelat särskilda bestämmelser
om tjänstårsberäkning för befordran, bör myndighet vid handläggning av
befordringsärenden, i den mån hänsyn därvid tages till längden av
föregående tjänstgöringstid i statens eller kommuns tjänst, såsom
sådan tid tillgodoräkna befälsutbildad jämväl tid, varunder han efter
vunnen första fortlöpande anställning i dylik tjänst undergått
befälsutbildning, under förutsättning likväl att han, därest
befälsutbildningen icke mellankommit, skulle hava tagits i anspråk för
tjänstgöring i civil statlig eller kommunal anställning.

I det fall, att befattningshavare efter vunnen anställning vid
vederbörande verk inträtt i viss turordning för erhållande av framtida
förordnande eller befordran, bör avbrott i anställningen eller
tjänstgöringen för befälsutbildning i och för sig icke föranleda
rubbning i hans befordringstur.

Den omständigheten, att befattningshavare på grund av befälsutbildning
kunnat genomgå eller avsluta vid vederbörande verk anordnad
utbildningskurs först senare än eljest skulle hava blivit fallet, bör
icke föranleda rubbning i hans befordringstur eller eljest lända honom
till men i befordringshänseende. Detsamma skall gälla beträffande
elev, som på grund av befälsutbildning kunnat avsluta vid vederbörande
verk anordnad utbildningskurs först senare än eljest skulle hava
blivit fallet.

8 § Har någon, som på grund av sjukdom avbrutit befälsutbildning, det
oaktat fått uppbära premie i enlighet med vad därom finnes
föreskrivet, skall vad i denna kungörelse är stadgat om
tillgodoräknande av befälsutbildning äga tillämpning beträffande den
fullgjorda delen av befälsutbildningen.

För den, som med godkända vitsord genomgått till befälsutbildning
hörande lägre skola eller utbildning men underkänts i högre sådan
skola eller utbildning, skall vad i denna kungörelse är stadgat om
tillgodoräknande av befälsutbildning äga tillämpning beträffande den
lägre skolan eller utbildningen.