Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

SFS nr
1944:475
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1944-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:397

1 § I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får
tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd
att vara arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen
arbetslöshetsnämnd.

2 § Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat
sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller
minska verkningarna av arbetslöshet.

3 § Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att

1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid
arbetslöshet,

2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör

sysselsättningsfrågor samt

3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt
som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen. Lag (2007:397).

4 § Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens
verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från
kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen.

5 § För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om
nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1689).