Kungörelse (1944:636) angående överflyttande på civilförsvarsstyrelsen av de uppgifter, som åvila luftskyddsinspektionen och statens utrymningskommission

SFS nr
1944:636
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1944-09-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01

Kungl. Maj:t, som denna dag beslutat, att civilförsvarsstyrelsens
verksamhet skall taga sin början den 1 oktober 1944 men att
civilförsvarslagen skall träda i kraft först den 1 december samma år,
har funnit gott förordna, att civilförsvarsstyrelsen under oktober och
november månader 1944 skall dels fullgöra de uppgifter, som enligt
gällande författningar åvila luftskyddsinspektionen, dels ock vara
central utrymningsmyndighet och i övrigt fullgöra de uppgifter, som
enligt gällande författningar åvila statens utrymningskommission.

Tillika förordnar Kungl. Maj:t, att instruktionen den 28 juni 1941 (nr
638) för luftskyddsinspektionen och instruktionen den 13 april 1940
(nr 297) för statens utrymningskommission skola upphöra att gälla från
och med den 1 oktober 1944.