Kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder

SFS nr
1944:648
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1944-09-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:531

1 § I varje län skall finnas en personalprövningsnämnd. Kungörelse
(1967:806).

2 § Personalprövningsnämnd tillkommer att avgöra dels sådana frågor
rörande personalram för allmänt civilförsvar, inskrivning i civilförsvar
eller upphävande av dylik inskrivning, som jämlikt 33, 36 eller 39 §
civilförsvarskungörelsen komma under nämndens prövning, dels ock frågor,
som hänskjutas till nämnden jämlikt kungörelsen den 16 januari 1953 (nr
21) angående tillämpning av lagen den 30 maj 1952 (nr 269) om skyldighet
för civilförsvarspliktig att tjänstgöra vid krigsmakten, m.m. Fråga om
inskrivning i civilförsvar eller hävande därav må prövas av nämnden,
även om framställning därom icke gjorts.

Personalprövningsnämnden äger vidare på framställning av
civilförsvarsmyndighet eller länsarbetsnämnd förordna, att viss person,
som är bosatt eller stadigvarande vistas inom länet, med hänsyn till
särskild lämplighet eller utbildning för viss kvalificerad uppgift inom
civilförsvaret eller för visst arbete av väsentlig betydelse för det
allmänna, icke må vara krigsfrivillig eller hemvärnsman eller såsom
avtalspersonal enligt förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet tilläggas särskild beredskapsuppgift; dock
att sådant förordnande icke må meddelas beträffande någon, som är
krigsplacerad i befattning, som enligt gällande mobiliseringstabeller
och konstitueringsföreskrifter skall besättas med personal av lägst
löjtnants tjänstegrad eller tjänsteklass. Förordning (1994:531).

3 § Landshövdingen är ordförande i personalprövningsnämnden. I
Stockholms län är länsöverdirektören och i annat län det länsråd som
landshövdingen bestämmer ersättare för landshövdingen. Ledamöter äro
dels chefen för länsstyrelsens försvarsenhet, för vilken länsstyrelsen
utser ersättare, dels länsarbetsnämndens ordförande med dess vice
ordförande såsom ersättare, dels vägdirektören, för vilken statens
vägverk utser ersättare, dels ock den befattningshavare som
Försvarsmakten utser. Är landshövdingen ordförande i
länsarbetsnämnden, ingår dess vice ordförande som ledamot i
personalprövningsnämnden med den ledamot av länsarbetsnämnden, som
arbetsmarknadsstyrelsen utser, såsom ersättare. Förordning (1994:531).

4 § Personalprövningsnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden, så
ofta som erfordras för att ärendena skola kunna avgöras utan
tidsutdräkt. Nämnden skall vid sammanträde vara fulltalig.

Vid sammanträde med nämnden skall föras protokoll. Föredragande i
nämnden är länsarbetsdirektören, som äger att deltaga i nämndens
överläggningar men ej i besluten ävensom att, där han så önskar, få sin
mening till protokollet antecknad.

Yppas skiljaktiga meningar inom nämnden, skall som nämndens beslut gälla
den mening, varom flertalet förenar sig, samt vid lika röstetal den
mening, ordföranden biträder.

5 § Varje ärende skall hos personalprövningsnämnd antecknas i diarium
eller kortregister med angivande av dagen, då ärendet inkommit, vem som
påkallat nämndens prövning av ärendet, ärendets beskaffenhet samt
nämndens åtgärder och beslut.

6 § Över personalprövningsnämnds beslut må av myndighet, sammanslutning
eller annan, som beröres av beslutet, besvär anföras hos Kungl. Maj:t
inom tre veckor efter erhållen del av beslutet.

Personalprövningsnämnden äger förordna, att dessa beslut skall gå i
verkställighet utan hinder av förd klagan.