Förordning (1944:749) med vissa föreskrifter angående trafik med motorfordon och släpfordon vid utrymning

SFS nr
1944:749
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1944-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01

1 § Har jämlikt 34 § civilförsvarslagen utrymning anbefallts eller
uppmaning till utrymning skett, må, utan hinder av de i
motorfordonsförordningen den 23 oktober 1936 (nr 561) meddelade
bestämmelserna angående registrering av motorfordon och släpfordon,
dylika fordon, som jämlikt 15 § 2 mom. samma förordning avförts ur
automobilregistret, utan ny registrering brukas för genomförande av
utrymningen.

Vad sålunda stadgats skall dock icke äga tillämpning å motorfordon,
som hållas till salu i yrkesmässigt bedriven handel med sådana
fordon.

2 § För ändamål som i 1 § avses må yrkesmässig automobiltrafik
bedrivas med för sådan trafik godkänt fordon utan iakttagande av
gällande föreskrifter om yrkesmässig trafik; dock att ersättning ej må
utgå med högre belopp än som angives i tillämplig taxa för befordran i
sådan trafik.