Kungörelse (1945:105) med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen;

SFS nr
1945:105
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1945-04-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:547
Upphävd
1989-07-01

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av 54 § utlänningslagen den
11 juni 1937 (nr 344), förordna, att statens utlänningskommission må,
utan att vara bunden av de i 24 och 30 §§ utlänningslagen givna
bestämmelserna, medgiva anstånd med verkställighet av avvisnings- eller
förpassningsbeslut samt meddela föreksrift till vilket land utlänning,
mot vilken sådant beslut föreligger, bör befordras.