Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

SFS nr
1945:119
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1945-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:979

Stängsel till skydd för större hemdjur

1 § Innehavare av järnväg är, där ej annat följer av vad nedan stadgas,
pliktig att hålla stängsel utmed järnvägen till skydd för större hemdjur
(hästar och nötkreatur) under betesgång, såframt kostnaden för stängsel
icke är oskälig i förhållande till nyttan därav för betesbruket.

2 § Stängsel skall vara så beskaffat, att större hemdjur, som icke är
okynnes eller otamt, därigenom bör utestängas från järnvägens område.

Om skäl äro därtill, äger regeringen medgiva undantag från vad i första
stycket stadgas. Lag (1975:1010).

3 § Stängsel som hålles av järnvägs innehavare må ej borttagas eller
lämnas att förfalla, med mindre genom dom fastställes att innehavaren
icke är stängselskyldig eller medgivande lämnas av ägaren till den
fastighet mot vilken stängslet uppförts och annan som må äga att nyttja
fastigheten för betesbruk.

Är järnvägs innehavare på grund av särskilt åläggande eller åtagande
före denna lags ikraftträdande gentemot sakägare pliktig att hålla
stängsel, må utan hinder därav enligt de i 1 § angivna grunderna prövas,
huruvida stängsel skall hållas för där angivet ändamål.

4 § Mål angående skyldighet för innehavare av järnväg att hålla
stängsel till skydd för större hemdjur upptages av mark- och
miljödomstolen.

Järnvägs innehavare vare pliktig att i mål om befrielse från
skyldighet att hålla stängsel vidkännas å ömse sidor uppkomna
kostnader, såvitt ej mark- och miljödomstolen med hänsyn till
omständigheterna finner skäligt annorlunda förordna.
Lag (2010:979).

5 § Är järnvägs innehavare med hänsyn till kostnaden fri från skyldighet
att hålla stängsel, vare han pliktig att giva ersättning för hinder
eller men som härav uppkommer vid fastighets användning för betesbruk
och som ej är av allenast ringa betydelse. Vinnes befrielse från
stängselskyldighet som grundas å dom eller särskilt åtagande, skall
ersättning utgå, ändå att hindret eller menet är ringa. Ersättning skall
bestämmas att utgå på en gång.

Har genom dom eller avtal fastställts, att stängselskyldighet ej
föreligger, skall talan om ersättning väckas inom två år därefter.
Försittes den tid, vare rätt till talan förlorad.

I fråga om talan som nu sagts skall vad i 4 § första stycket stadgas äga
motsvarande tillämpning. Lag (1971:1054).

6 § Vad i fråga om stängselskyldighet enligt denna lag eller om
ersättning enligt 5 § genom dom eller avtal bestämmes skola gälla mellan
järnvägens innehavare och ägare av fastighet eller den som äger nyttja
fastighet för betesbruk gälle jämväl mot den som förvärvar sakägarens
rätt i avseende å järnvägen eller fastigheten.

Sakägare vare likväl oförhindrad att vinna ändring i vad sålunda blivit
bestämt, om väsentligt ändrade förhållanden föranleda därtill; dock må
vidsträcktare skyldighet åläggas järnvägens innehavare allenast på grund
av väsentligt ändrade förhållanden i avseende å järnvägens drift.

7 § Har järnvägs innehavare före denna lags ikraftträdande
inte uppfört stängsel längs viss bansträcka eller har
Trafikverket efter tillstyrkan av länsstyrelsen upphört att
hålla stängsel längs viss bansträcka som förvaltas av
staten, föreligger inte stängselskyldighet enligt denna lag,
med mindre behov av stängsel efter lagens ikraftträdande
inträtt till följd av väsentligt ändrade förhållanden med
avseende på järnvägens drift eller regeringen efter ansökan
bestämmer att stängsel längs bansträckan ska hållas.

Om stängselskyldighet inte föreligger beträffande bansträcka
som förvaltas av staten, längs vilken Trafikverket, efter
tillstyrkan av länsstyrelsen upphört att hålla stängsel, ska
vad i 5 § stadgas äga motsvarande tillämpning. Talan om
ersättning som inte grundas på väsentligt ändrade
förhållanden som inträtt efter lagens ikraftträdande med
avseende på järnvägens drift, ska dock väckas inom fyra år
från ikraftträdandet. Lag (2010:91).

8 § Håller järnvägs innehavare icke stängsel som fredar mot större
hemdjur och kommer på grund härav sådant hemdjur över järnvägen
olovligen in på annans ägor och gör därå skada eller varder där intaget,
vare järnvägens innehavare pliktig att gottgöra djurets ägare den
kostnad eller förlust som därigenom åsamkas honom, såvitt ej djurets
ägare med hänsyn till vad om ersättning enligt 5 § må hava bestämts
eller på annan grund är pliktig att själv vidkännas kostnaden eller
förlusten.

Talan om ersättning som nu sagts instämmes till allmän underrätt i den
ort, där skadan inträffat eller djuret intagits eller där järnvägens
innehavare skall svara i tvistemål i allmänhet.

9 § har upphävts genom lag (1975:1010).

10 § Stängselskyldighet enligt 1 § föreligger ej om stängsel skall
hållas enligt 11 §. Lag (1975:1010).

Stängsel till skydd för allmänheten

11 § I fråga om järnväg som är avsedd för allmän trafik beslutar kommun
efter samråd med järnvägens innehavare i den mån det är påkallat från
allmän synpunkt att stängsel inom kommunens område skall hållas utmed
järnvägen till skydd för personer som bo eller uppehålla sig intill
denna.

Järnvägens innehavare är skyldig att anordna, tillse och underhålla
stängsel i enlighet med kommunens beslut.

Skyldighet som avses i andra stycket föreligger dock ej, om hinder
häremot möter av hänsyn till järnvägens drift eller på grund av annan
särskild omständighet. Lag (1975:1010).

12 § Kostnad för anordnande, tillsyn och underhåll av stängsel betalas
till nittio procent av kommunen och tio procent av järnvägens
innehavare. I fråga om stängsel vid stations- eller bangårdsområde skall
dock kostnaden fördelas lika. Lag (1975:1010).

13 § Frågor som avses i 11 § tredje stycket eller 12 § prövas
av den myndighet som regeringen bestämmer
(prövningsmyndigheten), om kommunen och järnvägens innehavare
inte kan enas. Lag (2008:1333).

14 § Har upphävts genom lag (2008:1333).

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av tvister
enligt 13 §. Lag (2008:1333).

16 § Beslut enligt denna lag av den prövningsmyndighet som
avses i 13 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2008:1333).

Övergångsbestämmelser

1975:1010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Bestämmelserna i 11– 15 §§
gäller dock ej i fråga om sådant stängsel som satts upp före
ikraftträdandet.

2008:1333

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om ett ärende som
handläggs av Stängselnämnden vid ikraftträdandet.