Kungl. Maj:ts Kungörelse (1945:174) med vissa bestämmelser till skydd mot skada från gengasdrivet fordon eller redskap;

SFS nr
1945:174
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1945-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Gengasdrivet fordon eller redskap må ej införas i garage eller annan
lokal, med mindre det kan antagas för visst, att gas från gengasverket
eller motorn icke utströmmar i sådan myckenhet och på sådant sätt, att
fara för koloxidförgiftning föreligger.

Till gengasverk hänföras samtliga anordningar för alstring av gas och
dennas överförande till motorn (generator, startfläkt, kylare, renare
och gasblandare ävensom de rörledningar, som förbinda dessa delar
sinsemellan och med motorn).

Vad i denna kungörelse stadgas om gengasdrivet fordon gäller ock
släpfordon, som uppbär gengasverk.

2 § Skall gengasdrivet fordon enligt gällande bestämmelser undergå
första besiktning, ombesiktning eller sådan besiktning, som avses i 11 §
1 mom. motorfordonsförordningen den 23 oktober 1936, eller har
beträffande dylikt fordon på grund av bristfällighet, som hänför sig
till gengasverket, vid flygande besiktning föreläggande om eftersyn
meddelats, må fordonet icke införas i garage eller annan lokal, förrän
fordonet blivit vid besiktningen eller eftersynen godkänt. Vad sålunda
stadgas skall dock ej gälla, där gengasverket före fordonets införande
är släckt och efter avsvalning luftat.

3 § Till gengasverk eller motor å gengasdrivet fordon eller redskap
hörande lock, lucka, ventil (spjäll), koppling eller annan anordning,
varigenom gas kan utströmma, må icke öppnas eller hållas öppen i garage
eller annan lokal, för såvitt icke gengasverket är släckt samt jämte
motorn efter avsvalning luftat eller ock genom särskild anordning
säkerhet eljest erhållits för att gas icke utströmmar i lokalen.

4 § Tändningsfläkt (startfläkt), hörande till gengasverk å fordon eller
redskap, må icke användas i garage eller annan lokal.

Gengasverket må icke tändas inne i lokal utan att verkets fläktavlopp
gastätt anslutits till en ur skyddssynpunkt tillfyllestgörande,
mekaniskt driven utsugningsanordning, som ersätter tändningsfläkten.
Anordningen må ej stå i förbindelse med annan utsugnings- eller
ventilationsanordning.

I lokal, där sprit eller eldfarlig olja av första klass förvaras, må
tändning av gengasverk icke ske. Vad nu sagts gäller dock ej, där
spriten eller oljan är avsedd för utförande av fordon eller redskap från
lokalen samt förvaras i behållare, som rymmer högst fem liter och ej är
anbragt under motorhuven.

5 § Motorn till gengasdrivet fordon eller redskap må icke startas i
garage eller annan lokal utan att motorns avgasrör är anslutet till
utsugningsanordning av ur skyddssynpunkt tillfyllestgörande
beskaffenhet. Ej heller må motorn utan sådan anslutning eljest köras i
tomgång i lokalen i vidare mån än som är oundgängligen nödvändigt för
fordonets eller redskapets manövrering.

Vad i denna paragraf stadgas äger icke tillämpning, där motorn startas
och köres med bensin eller annat flytande bränsle samt gengasverkets
förbindelse med motorn är avstängd.

6 § I 4 eller 5 § avsedd utsugningsanordning, som är anbragt i lokal,
där förande av fordon eller redskap eller annat arbete äger rum under
sådana förhållanden, att lagen om arbetarskydd är tillämplig, skall vara
godkänd av vederbörande yrkesinspektör eller bergmästare.

7 § Om i garage eller annan lokal, vari gengasdrivet fordon eller
redskap regelmässigt införes eller förvaras, förande av fordon eller
redskap eller annat arbete äger rum under sådana förhållanden, att lagen
om arbetarskydd är tillämplig, skall lokalen vara försedd med
ventilationsanordning, som godkänts av vederbörande yrkesinspektör eller
bergmästare.

Vad sålunda stadgas skall dock icke gälla, därest vid infarten eller
infarterna till lokalen genom anslag av iögonfallande beskaffenhet
angivits, att gengasdrivet fordon eller redskap icke må föras i lokalen,
om icke gengasverket är släckt och efter avsvalning luftat.

8 § Utsugnings- eller ventilationsanordning, varom förmäles i 4, 5 eller
7 §, skall vara i funktion i den utsträckning, som är erforderlig för
att uppnå det med anordningen avsedda syftet.

9 § I garage eller annan lokal, vari gengasdrivet fordon eller redskap
regelmässigt införes eller förvaras, skola på lämplig plats finnas
uppsatta dels anslag, innehållande varning för koloxidförgiftning samt
anvisningar om vad som bör iakttagas i händelse av sådan förgiftning,
dels ock ett exemplar av denna kungörelse.

Erfordras jämlikt 6 eller 7 § godkännande av utsugnings- eller
ventilationsanordning, skall bevis om sådant godkännande finnas uppsatt
på lämpligt ställe i lokalen.

10 § Den, som vid förande eller skötsel av eller vidtagande av annan
åtgärd med gengasdrivet fordon eller redskap åsidosätter någon av de i
1–6 och 8 §§ meddelade föreskrifterna eller som inför fordon eller
redskap i lokal i strid mot anslag, som i 7 § andra stycket sägs, döms
till böter. Har åtgärden vidtagits i lokal, som är inrymd i fritt
liggande byggnad, där människor inte bor eller annars vistas, och under
sådana förhållanden, att lagen om arbetarskydd inte är tillämplig, må
dock åsidosättande av föreskrifterna inte föranleda ansvar enligt denna
kungörelse.

Begås förseelse, som i första stycket avses, av arbetstagare, vare
jämväl arbetsgivaren ansvarig för förseelsen, liksom vore den begången
av honom själv, så framt ej omständigheterna göra sannolikt, att
förseelsen skett utan hans vetskap och vilja.

Till böter döms också ägare eller innehavare av garage eller annan
lokal, som i 7 § sägs, som underlåter att iakttaga där givna
föreskrifter så ock arbetsgivare som, utan att samma föreskrifter
iakttagits, använder arbetare till att i dylik lokal föra fordon eller
redskap eller verkställa annat arbete under sådana förhållanden, att
lagen om arbetarskydd är tillämplig.

Åsidosätter ägare eller innehavare av garage eller annan lokal vad i 9 §
är föreskrivet döms till penningböter. Lag (1991:263).

11 § har upphävts genom lag (1991:263).

Böter, som ådömas enligt denna kungörelse, tillfalla kronan.

12 § Vad i denna kungörelse är stadgat om arbetsgivare skall, där
arbetsgivaren är staten eller kommun, gälla arbetsföreståndaren.

13 § Det ankommer på yrkesinspektionens chefsmyndighet att meddela de
närmare föreskrifter beträffande tillämpningen av denna kungörelse, som
finnas erforderliga.

Samma myndighet äger, där särskilda förhållanden det påkalla, medgiva
eftergift från bestämmelse i denna kungörelse.

Övergångsbestämmelser

1945:174

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1945, då kungörelsen den 5
juni 1942 (nr 361) med vissa bestämmelser till skydd mot skada från
gengasdrivet fordon eller redskap skall upphöra att gälla. Beträffande
förseelse mot sistnämnda kungörelse, som begåtts under tiden för dess
giltighet, skall dock vad i kungörelsen är stadgat fortfara att gälla
jämväl efter den 30 juni 1945.