Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

SFS nr
1945:625
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1945-08-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:212
Upphävd
2009-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1118

1 § Vid försäljning av motorfordon eller med gummihjul eller
band försedd traktor eller släpfordon eller terrängmotorfordon,
vilket fordon är infört i det militära fordonsregistret, skall
utdrag ur det militära fordonsregistret för fordonet, samt i
förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast verkställd
kontrollbesiktning lämnas till den nye ägaren.

Bestämmelser om fordons avförande ur det militära
fordonsregistret finns i militära vägtrafikkungörelsen
(1974:97). Förordning (2002:927).

2 § Har upphävts genom förordning (2001:668).

3 § Har upphävts genom kungörelse (1972:697).

4 § Om den som har förvärvat ett fordon som avses i 1 §, utan
föregående registrering av fordonet, har förstört det eller vidtagit
någon annan åtgärd, så att det kan antas att fordonet inte längre
kommer att användas som registreringspliktigt fordon här i landet,
skall han så snart det kan ske och senast inom tre veckor därefter
anmäla detta till Försvarsmaken. Anmälan skall göras
skriftligen samt åtföljas av bevis om de meddelade uppgifternas
riktighet. Förordning (1998:4)).

5 § Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning får
meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten.
Förordning (2008:1118).

6 § Den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §
döms till penningböter.

Den som i anmälan enligt 4 § uppsåtligen lämnar oriktig uppgift döms
till böter. Förordning (1991:1354).