Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv

SFS nr
1946:108
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1946-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:911
Upphävd
1988-01-01