/r1/ Förordning (1946:167) av gallring av verifikationerna till länsstyrelsernas räkenskaper;

SFS nr
1946:167
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1946-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS1991:446
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:446

§ 1 Verifikationerna till länsstyrelsernas kassaredogörelser samt
verifikationerna till länsstyrelsernas bötes- och uppbördsredogörelser
skola från och med årgången 1963/64 med nedan nämnda undantag förstöras,
i den mån tio år förflutit från redogörelseårets utgång. Förordning
(1976:272).

§ 2 Från den i § 1 föreskrivna gallringen skola för att bevaras för
framtiden för varje redogörelseår undantagas dels av verifikationerna
till kassaredogörelserna samtliga verifikationer till /k/ en /-k/
länsstyrelses kassaredogörelse, dels av verifikationerna till
bötesredogörelserna en eller annan volym, dels ock av verifikationerna
till uppbördsredogörelserna avkortnings- och avskrivningslängderna
ävensom en eller annan volym av de övriga verifikationerna. Det ankommer
på riksarkivet att efter riksräkenskapsverkets hörande utvälja dels den
länsstyrelse, vars kassaverifikationer sålunda skola bevaras, dels ock
de särskilda volymer av verifikationerna till bötes- och
uppbördsredogörelserna, vilka likaledes skola undantagas från gallring.

Riksarkivet äger därjämte att av kassaverifikationerna från och med
årången 1918 till och med årgången 1945/46 från gallring undantaga
sådana grupper av verifikationer, vilka riksarkivet gemensamt med
vederbörande ämbetsverk finner från förvaltningens eller forskningens
synpunkt vara av mera betydande värde och därför böra bevaras. Stanna
riksarkivet och vederbörande ämbetsverk i olika mening i fråga om
undantagande från gallring av grupper av nu ifrågavarande
verifikationer, skall ärendet hänskjutas till regeringens avgörande.
Förordning (1976:272).

§ 3 Det åligger länsstyrelserna att tillse att handlingar i original,
vilka kunna i framtiden erfordras för styrkande av visst
rättsförhållande, icke biläggas verifikationerna, utan bevaras hos
länsstyrelserna. I den mån dylika handlingar erfordras för granskning av
räkenskaperna, skola bestyrkta avskrifter av desamma bifogas
verifikationerna.

Akter till regeringens, länsstyrelses eller annan myndighets beslut må
ej bifogas verifikationerna. Förordning (1976:272).