Lag (1946:324) om skogsvårdsavgift

SFS nr
1946:324
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1946-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1849
Upphävd
1992-07-01

1 § Skogsvårdsavgift skall betalas för jordbruksfastighet som vid
fastighetstaxeringen åsatts delvärdet skogsbruksvärde.

Avgiftsskyldig är ägaren till fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som ägare. Den som
innehar fastighet med åborätt eller eljest med ständig eller ärftlig
besittningsrätt och på grund av denna sin rätt inte får utöver
husbehovet tillgodogöra sig avkastning av skog på fastigheten påförs
dock inte någon avgift.

I fråga om handelsbolag och dödsbon som vid inkomsttaxeringen behandlas
som handelsbolag är delägarna avgiftsskyldiga. Lag (1986:491).

2 § Skogsvårdsavgiften är för varje beskattningsår 8 promille av
skogsbruksvärdet. Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än
tolv månader eller har fastigheten förvärvats eller avyttrats under
beskattningsåret, skall underlaget för avgiften jämkas med hänsyn
härtill. Lag (1990:338).

3 § I fråga om förfarandet för att bestämma underlaget för
skogsvårdsavgift gäller bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324).
Lag (1990:338).

4 § I fråga om debitering och uppbörd av skogsvårdsavgift gäller
bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272). Lag (1986:491).

5 § Skogsvårdsavgift tillfaller staten. Lag (1986:491).

Övergångsbestämmelser

1983:1125

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om avgift på grund av 1984 och tidigare års
taxering. I fråga om 1985 års taxering utgör promilletalet 6,5. Till den
del beskattningsåret omfattar tid före den 1 januari 1984 beräknas
avgiften enligt äldre bestämmelser.

1984:1079

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande
tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras
för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.

1990:338

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången
vid 1991 års taxering.

1991:1849

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1946:324) om
skogsvårdsavgift skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1992.
Lagen tillämpas dock alltjämt i fråga om avgift som belöper på tiden
före dess upphävande i den mån annat inte anges nedan i fråga om
beräkning av skogsvårdsavgiften.

För beskattningsår som avslutas efter den 31 december 1991 gäller
följande. Skogsvårdsavgiften beräknas på grundval av 1991 års
skogsbruksvärde och är för helt år räknat

a) 8 promille till den del beskattningsåret omfattar tid före den 1
januari 1992 och

b) 4 promille för tiden därefter. Beskattningsår som avslutas efter den
30 juni 1992 anses ha gått ut denna dag.

Har skogsbruksvärdet inte bestämts för år 1991 uppskattas
skogsbruksvärdet enligt de grunder som då gällde för bestämmande av
skogsbruksvärdet. Om den skattskyldige så yrkar beräknas
skogsvårdsavgiften på grundval av det för år 1992 gällande
skogsbruksvärdet.