Instruktion (1946:412) för nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer;

SFS nr
1946:412
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1946-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1115
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1948:664

1 § Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer har
till ändamål att främja tillkomsten av författningskommentarer,
författningssamlingar och annan vägledande litteratur på
förvaltningsrättens område och angränsande områden.

2 § I den mån tillgängliga medel förslå, har nämnden att dels träffa
avtal om utarbetande av manuskript till verk, som avses i 1 §, dels ock
bevilja bidrag till utgivande av sådana verk av betydelse för
kommunalförvaltningen.

Där ej Kungl. Maj:t annat medgiver, skall avtal om utarbetande av
manuskript innehålla, att författarrätten utan inskränkning överlåtes på
staten. I avtalet bör dessutom stadgas skyldighet för den som uppburit
avtalad ersättning att återgälda denna i den mån avtalet ej fullgöres.

Efter prövning av manuskriptet skall nämnden antingen själv ombesörja
eller med statlig myndighet överenskomma om verkets tryckning och
försäljning för statens räkning eller avtala med förläggare om dess
utgivande. I sistnämnda fall bör viss del av upplagan tillförsäkras
staten kostnadsfritt. Kungörelse (1948:664).

3 § Nämnden består av fem ledamöter. Av dessa skall en vara
vetenskapsman inom förvaltningsrättens område eller angränsande områden
ochde övriga äga erfarenhet från olika grenar av stats- och
kommunalförvaltningen.

Ledamöterna förordnas av Kungl. Maj:t, som jämväl utser en av dem att
vara ordförande.

4 § Nämnden utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare.

5 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Nämnden är beslutför då ordföranden eller dennes ersättare samt minst
två andra ledamöter äro närvarande. Såsom nämndens beslut gäller den
mening, varom de flesta förena sig. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

6 § Sekreteraren åligger att svara för diarieföring av inkommande
ärenden, ombesörja utskrifter av nämndens protokoll och yttranden, föra
protokoll vid nämndens sammanträden ävensom i allmänhet biträda
ordföranden i hans tjänsteutövning.

7 § Nämnden äger att av verk och myndigheter erhålla de upplysningar och
det biträde, som för nämndens verksamhet erfordras och av vederbörande
kunna lämnas.

8 § Kungl. Maj:t bestämmer ersättning till nämndens ledamöter och
sekreteraren.

9 § Utgående expedition i ärende, som handlagts vid sammanträde med
nämnden, undertecknas av ordföranden eller den ledamot han därtill
utser.

10 § Det åligger nämnden att årligen dels före den 1 september till
chefen för justitiedepartementet avgiva berättelse över nämndens
verksamhet under senast förflutna budgetår, dels ock inom därför stadgad
tid till riksräkenskapsverket för granskning överlämna räkenskaper jämte
tillhörande verifikationer för senaste räkenskapsår.