/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:705) angående inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv;

SFS nr
1946:705
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1946-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS1991:446
Upphävd
1991-07-01

1 § /k/ 1 mom. /-k/ Då kyrkoherde, komminister eller kyrkoadjunkt, som
förstår kyrkoarkiv, frånträder sin befattning, skall inventering av
arkivet äga rum, innan vården av detsamma överlämnas till efterträdare å
befattningen. Likaledes skall, då kontraktsprost frånträder sitt
prostämbete, inventering av det till ämbetet hörande
kontraktsprostarkivet äga rum, innan vården av detsamma överlämnas till
efterträdare i ämbetet.

/k/ 2 mom. /-k/ Vid vakans å prästerlig tjänst, som avses i 1 mom.,
skall arkivinventering ske vid vakanstidens slut samt, därest
vederbörande domkapitel finner skäl därtill föreligga, jämväl vid dess
början.

/k/ 3 mom. /-k/ Överlåter vårdare av kyrkoarkiv eller
kontraktsprostarkiv på grund av erhållen tjänstledighet, avseende en tid
av mer än tre månader, arkivvården till vikarie, skall arkivinventering
äga rum såväl vid tjänstledighetens början som vid dess slut.

2 § Inventering av kyrkoarkiv skall, i fall som avses i 1 § 1 och 2
mom., förrättas av vederbörande kontraktsprost i närvaro av den
avträdande och den tillträdande arkivvårdaren. Vid dödsfall och annat
förhinder för arkivvårdare att närvara vid förrättningen skall
domkapitlet förordna ombud för honom.

Kyrkobokföringsinspektören och representant för landsarkivet äga närvara
vid förrättningen.

Kyrkorådet i den församling, vars kyrkoarkiv inventeras, må utse
representant att följa inventeringen. Kungörelse (1961:351).

3 § Inventering av kontraktsprostarkiv skall, i fall som avses i 1 § 1
och 2 mom., förrättas av därtill av domkapitlet förordnad kontraktsprost
inom stiftet i närvaro av den avträdande och den tillträdande
arkivvårdaren. Vid dödsfall och annat förhinder för arkivvårdare att
närvara vid förrättningen skall domkapitlet förordna ombud för honom.

Landsarkivet äger vara företrätt vid förrättningen. Kungörelse
(1961:351).

4 § /k/ 1 mom. /-k/ I fall som avses i 1 § 3 mom. skola inventeringarna
förrättas av tjänstinnehavaren och hans vikarie gemensamt. Är endera av
dem förhindrad närvara vid inventering, skall domkapitlet efter anmälan
förordna ombud för denne.

Har vårdare av kyrkoarkiv eller kontraktsprostarkiv erhållit
tjänstledighet under en tid ej överstigande tre månader, och anser han
sig icke kunna ansvara för arkivets vård under tjänstledigheten, äger
han påfordra, att inventering av arkivet i den ordning som i första
stycket sägs skall verkställas; skolande för sådant fall dylik
inventering ske såväl vid tjänstledighetens början som vid dess slut.

/k/ 2 mom. /-k/ Om tjänstinnehavaren eller hans vikarie det påfordrar,
må, efter medgivande av domkapitlet, inventering, som avses i 1 mom.,
äga rum i den ordning, som i 2 eller 3 § sägs, dock att härav
uppkommande kostnader skola bestridas av den som påkallat förrättningen.
Domkapitlet äger ock, om särskilda skäl därtill anses föreligga,
föreskriva, att inventeringen skall äga rum i den ordning, som i 2 eller
3 § sägs.

5 § Det åligger inventeringsförrättare att, då inventering skall ske i
den i 2 eller 3 § föreskrivna ordningen, fastställa dag för
inventeringen samt att därom i god tid underrätta avträdande och
tillträdande arkivvårdarna, domkapitlet samt landsarkivet ävensom, då
fråga är om kyrkoarkiv, kyrkobokföringsinspektören och kyrkorådet.

Uppehåller avträdande eller tillträdande arkivvårdare eller ombud, som
förordnats jämlikt 2 § första stycket, icke tjänst i det pastorat, där
inventeringen sker, äger han vid resa i anledning av förrättningen
åtnjuta ersättning enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet.
Ersättningen bestrides ur kyrkofonden samt bestämmes och utbetalas av
domkapitlet i det stift, där arkivet är beläget. Kungörelse (1961:351).

6 § Vid inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv skall över
förrättningen upprättas instrument, innehållande jämte anteckning om vid
förrättningen närvarande uppgift om den arkivförteckning, som använts
vid förrättningen, samt specificerad förteckning över såväl saknade som
i arkivförteckningen ej upptagna arkivalier. Instrumentet skall vid
inventering i den ordning, som föreskrives i 2 och 3 §§, bestyrkas genom
underskrift av inventeringsförrättaren samt avträdande och tillträdande
arkivvårdarna. Vid sådan inventering, som i 4 § 1 mom. avses, skola
tjänstinnehavaren och hans vikarie underskriva instrumentet.

7 § Inventeringsinstrumentet skall förvaras i det arkiv, som
inventerats.

Avskrift av instrumentet skall tillställas den avträdande arkivvårdaren,
domkapitlet och landsarkivet.

Arkivförteckning, som använts vid inventering, skall förses med
anteckning om den verkställda inventeringen med angivande av dagen för
förrättningen. Kungörelse (1961:351).