Kungl. Maj:ts Förordning (1946:78) med vissa bestämmelser angående aktiebolags rätt att vid taxering njuta avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse m.m.;

SFS nr
1946:78
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1946-03-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Har aktiebolag i fastställd balansräkning för räkenskapsår som utgått
den 31 december 1944 eller senare, dock före den 31 december 1945,
redovisat skattefond eller annan post avseende ogulden skatt
(skattereserv), må bolaget, såvitt angår räkenskapsår om utgått den 31
december 1945 eller senare, dock före den 31 december 1947, vid taxering
till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt
icke njuta sådant avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse
eller annan personalstiftelse, varom i punkt 2 av anvisningarna till 29
§ kommunalskattelagen stadgas, med mindre skattereserven redovisas
oförminskad.

I skattereserven skall anses ingå, förutom reservens belopp enligt
fastställd balansräkning, jämväl belopp som bolagsstämman vid
balansräkningens fastställande beslutat överföra till skattereserven.

Konungen äger medgiva aktiebolag med avseende å dess särskilda
förhållanden undantag från stadgandet i första stycket och därvid
föreskriva de villkor för undantaget, som prövas nödiga.