Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

SFS nr
1946:819
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1946-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:144

1 § Behöver någon få en uppgift bekräftad med ed, antingen av
honom själv eller av någon annan, för att i utlandet ta till
vara sin rätt till arv, försäkring, pension, skadestånd,
underhållsbidrag eller någon annan rättighet som tillkommer
honom, får sådan ed tas upp av tingsrätt.

Vad som sägs i första stycket gäller också den som för att få
idka näring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i
Schweiz behöver bekräfta med ed att han inte varit försatt i
konkurs. Lag (2001:58).

2 § Ed får inte avläggas av den som är under femton år, eller av den som
på grund av en psykisk störning befinns sakna erforderlig insikt om
edens betydelse. Lag (1991:1554).

3 § I fråga om upptagande av ed skall gälla vad svensk lag därom
föreskriver.

Framställes begäran att vid edens avläggande skola användas andra
ordalag än i svensk lag äro stadgade, eller att eljest vid edens
upptagande skall förfaras annorledes än svensk lag föreskriver, eller
att expedition i ärendet skall utfärdas i annan form än som är
föreskriven eller vanlig här i riket, pröve rätten huruvida det må ske.