Kungörelse (1947:1004) angående Riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på Justitiekanslersämbetet

SFS nr
1947:1004
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1947-12-30

Vad Kungl. Maj:t i särskilda författningar föreskrivit därom, att åtgärd
skall prövas eller vidtagas av justitiekanslersämbetet, eller att till
justitiekanslersämbetet skall insändas yttrande, meddelande, uppgift
eller annan handling, skall istället avse riksåklagarämbetet, där nu
ifrågavarande bestämmelser avse den verksamhet, som
justitiekanslersämbetet under Kungl. Maj:t hittills utövat såsom högsta
åklagarmyndighet i riket.

Vad sålunda stadgats medför dock icke ändring i de bestämmelser, som
gälla justitiekanslersämbetets befattning med tryckfrihetsmål eller som
avse ämbetets ställning som chefsmyndighet för åklagarna vid
krigsdomstolarna.