Förordning (1947:174) om investeringsfonder

SFS nr
1947:174
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1947-05-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:686
Upphävd
1998-01-01

1 § Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen
och förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt må svenskt
aktiebolag eller svensk ekonomisk förening njuta avdrag i enlighet med
bestämmelserna i denna förordning för belopp, som av årsvinsten avsättes
till investeringsfond.

Om bolaget eller föreningen icke jämlikt punkt 4 av anvisningarna till
29 § kommunalskattelagen tillgodonjuter fri avskrivning å maskiner eller
andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, må avdragsrätt enligt
denna förordning dock icke åtnjutas med mindre beskattningsnämnd, efter
därom framställt yrkande, lämnat särskilt medgivande därtill.

2 § 1 mom. Investeringsfonder som i denna förordning avses äro

a) investeringsfond för byggnader,
b) investeringsfond för inventarier,
c) investeringsfond för varulager samt
d) investeringsfond för arbeten i gruva.

2 mom. Avdrag enligt 1 § må, oavsett om avsättning sker till en eller
flera fonder, för visst beskattningsår ej överstiga tjugo procent av
årsvinsten.

Överstiger årsvinsten för beskattningsåret medeltalet av motsvarande
vinster för de två näst föregående beskattningsåren, må emellertid
avdraget ökas med hälften av det överskjutande beloppet, dock högst med
femton procent av vinsten under förstnämnda beskattningsår. Har rörelsen
icke bedrivits under de båda näst föregående beskattningsåren eller
under ettdera av dessa år, skall vid beräkningen av avdraget så anses
som om rörelsen bedrivits jämväl nämnda år men då icke lämnat någon
vinst.

Kungl. Maj:t äger på ansökan av skattskyldig förordna, att högre avdrag
än nu sagts må av denne tillgodonjutas,

såvitt angår fond för byggnader, om den skattskyldige avser att med
anlitande av fonden förbättra otillfredsställande bostadsförhållanden
för hos honom anställda arbetstagare utan ledande ställning och förhöjd
avsättning erfordras med hänsyn till de planerade åtgärdernas omfattning
samt,

såvitt angår fond för arbeten i gruvan, om på grund av särskilda
förhållanden förhöjd avsättning erfordras för utförande av mera
angeläget undersökningsarbete, förberedande arbete eller
tillredningsarbete som i 5 § första stycket avses.

3 § Till investeringsfond enligt denna förordning gjorda avsättningar
skola stå under tillsyn av statens arbetsmarknadskommission.

4 § 1 mom. Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts förordnande,
arbetsmarknadskommissionen äger besluta att investeringsfond under
visst eller vissa beskattningsår och under villkor i övrigt som läget å
arbetsmarknaden påkallar, skall eller må tagas i anspråk för sitt
ändamål.

Beslut, varom i första stycket förmäles, må avse samtliga företag eller
företag av viss beskaffenhet eller ock visst eller vissa företag.

2 mom. Det ankommer på arbetsmarknadskommissionen att genom samråd med
skattskyldig, som gjort avsättning till investeringsfond, verka för att
fondens ianspråktagande i erforderlig utsträckning planlägges.

Fråga om fonds ianspråktagande må väckas, förutom av
arbetsmarknadskommissionen och den skattskyldige, även av vederbörande
kommun och näringsorganisation.

5 § Investeringsfond får efter beslut enligt 4 § 1 mom. tagas i anspråk
under visst beskattningsår för ändamål, varom här nedan sägs:

investeringsfond för byggnader: dels för avskrivning å byggnad, som ny-,
till- eller ombyggts under beskattningsåret, med högst ett belopp
motsvarande kostnaderna under beskattningsåret för ny-, till- eller
ombyggnaden, dels ock för bidrag under samma år till ny-, till- eller
ombyggnad av bostad eller välfärdsanläggning för arbetstagare eller
förutvarande arbetstagare utan ledande ställning hos den skattskyldige
eller hos honom närstående företag;

investeringsfond för inventarier: för avskrivning å maskiner och andra
för stadigvarande bruk avsedda inventarier, som anskaffats under
beskattningsåret eller, vad angår fartyg, anskaffats eller ombyggts
under samma år, dock att beträffande ombyggnad av fartyg avskrivning må
ske med högst ett belopp motsvarande kostnaderna under beskattningsåret
för ombyggnaden;

investeringsfond för varulager; för nedskrivning å råvaror samt hel- och
halvfabrikat med högst ett belopp, motsvarande kostnaderna under
beskattningsåret för tillverkning eller anskaffning av dylika
tillgångar; samt

investeringsfond för arbeten i gruva: för kostnader för
undersökningsarbete, förberedande arbete eller tillredningsarbete under
beskattningsåret i gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet.

Därest investeringsfond för byggnader efter beslut enligt 4 § 1 mom.
fått tagas i anspåråk under flera på varandra följande beskattningsår
samt ny-, till- eller ombyuggnad pågått under flera av dessa år, må den
skattskyldige, under förutsättning att avdrag för kostnaderna under de
tidigare åren icke redan skett under det sista året taga fonden i
anspråk för avskrivning å byggnaden med högst ett belopp motsvarande de
sammanlagdas byggnadskostnaderna under de ifrågavarande åren. Vad nu
sagts skall äga motsvarande tillämpning i fråga om investeringsfond för
inventarier, som tagits i anspråk för ny- eller ombyggnad av fartyg.

Kungl. Maj:t må, om särskilda skäl därtill föreligga, medgiva
skattskyldig, som själv eller genom dotterföretag driver rörelse i
utlandet, att taga investeringsfond för varulager i anspråk för
kostnader, ämnade att främja avsättningen utomlands av varor som den
skattskyldige här i riket tillverkar.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket skall iakttagas att
kostnad för anskaffning av begagnade inventarier icke må medräknas samt
att då fråga är om inventarier eller varulager, som av den skattskyldige
förvärvats från rörelseidkare med vilken han är förbunden i väsentlig
ekonomisk intressegemensakp, anskaffningskostnaden må medräknas endast
om tillgången tillverkats under beskattningsåret.

6 § Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer äger meddela
tillstånd för skattskyldig, som avsatt investeringsfond för visst
ändamål, att taga fonden i anspråk för annat i 5 § omförmält ändamål.

7 § Kungl. Maj:t må, om särskilda skäl därtill föreligga, medgiva att
investeringsfond för byggnader tages i anspråk för avskrivning av
kostnader för vägarbete, anordnande av vatten- och avloppsledningar,
iordningsställande i övrigt av tomtområde för bebyggelse samt liknande
arbeten.

8 § För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond
tagits i anspråk jämlikt denna förordning, må vid taxeringen avdrag för
i 5 § avsedd avskrivning, nedskrivning eller kostnad eller för där
angivet bidrag med belopp svarande mot fondens minskning ej ske, men
skall, där medlen tagits i anspråk för avskrivning så anses, som om den
ifrågavarande tillgången i beskattningsavseende avskrivits eller
nedskrivits med det i anspråk tagna beloppet.

9 § Har investeringsfond, som enligt meddelat beslut skolat tagas i
anspråk för sitt ändamål, icke tagits i anspråk i enlighet med beslutet,
äger arbetsmarknadskommissionen föreskriva, att fondavsättning helt
eller delvis skall återföras till beskattning.

Därest föreskrift meddelats om fondavsättnings återförande till
beskattning, må den skattskyldige icke för beskattningsåret i fråga
tillgodonjuta avdrag för ny avsättning till investeringsfond.

Då föreskrift meddelats enligt första stycket skall
arbetsmarknadskommissionen lämna underrättelse därom dels till den
skattskyldige, dels ock, för att tillställas vederbörande
taxeringsmyndighet, till länsstyrelsen i det län där den skattskyldige
skall taxeras till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt. Förordning
(1957:62).

10 § Har skattskyldig tagit investeringsfond i anspråk utan tillstånd
eller har arbetsmarknadskommissionen beslutat fondavsättnings
återförande till beskattning, skall beloppet upptagas såsom
skattepliktig intäkt av rörelse för det beskattningsår, varunder
ianspråktagandet skett eller enligt meddelad föreskrift skolat ske. Till
beloppet skall därvid läggas ränta, beräknad efter tre procent om året
för det antal taxeringsår, som förflutit efter det, då avdraget för
avsättningen skett, till och med det då beloppet taxeras.

Vid den taxering, då återföringen sker, må varken nettointäkten eller
den till kommunal inkomstskatt uppskattade inkomsten av den
förvärvskälla, varom fråga är, upptagas lägre än den till beskattning
återförda fondavsättningen jämte ränta.

11 § Hava till investeringsfond avsatta medel, i annat fall än i 10 §
avses, icke tagits i anspråk senast under det beskattningsår, för vilket
taxering sker under tionde taxeringsåret efter det, då avdrag för
avsättningen ägt rum, skola medlen detta taxeringsår återföras till
beskattning. Vad i 10 § sägs skall därvid äga motsvarande tillämpning,
dock att, där de avsatta medlen ej fått av den skattskyldige tagas i
anspråk under något år efter avsättningen, ränta skall beräknas efter
allenast två procent.

Har skattskyldig trätt i likvidation, skall investeringsfond återföras
till beskattning för det beskattningsår, varunder beslutet om
likvidationen fattats. Till beloppet skall därvid läggas ränta efter två
procent om året enligt i 10 § angivna grunder.

Har aktiebolag eller förening genom fusion uppgått i annat företag,
skall investeringsfond hos det förra företaget, därest den icke enligt
fjärde stycket övertagits av det senare företaget, återföras till
beskattning för det beskattningår, varunder rättens tillstånd till
fusionen registrerats. Till beloppet skall därvid läggas ränta efter två
procent om året enligt i 10 § angivna grunder.

Vid sådan fusion, som i 28 § 3 mom första eller andra stycket
kommunalskattelagen avses, må moderbolaget eller den övertagande
föreningen i beskattningsavseende övertaga investeringsfond, därest
förutsättning därför enligt 1 § andra stycket denna förordning
föreligger. Därvid skall så anses som om fonden avsatts hos moderbolaget
eller den övertagande föreningen under det beskattningsår, då
avsättningen skett hos dotterbolaget eller den överlåtande föreningen.

Kungl. Maj:t äger, då skäl därtill äro, föreskriva att den tid, inom
vilken återförening till beskattning enligt första stycket skall ske,
skall utsträckas med högst åtta år.

Det åligger arbetsmarknadskommissionen att, när fondmedel jämlikt denna
paragraf skola återföras till beskattning, lämna underrättelse i
enahanda ordning, som i 9 § sista stycket sägs. Förordning (1957:74).

12 § Vid tillämpning av denna förordning skola tidigare till
investeringsfond avsatta medel anses hva tagits i anspråk före senare
avsättningar.

13 § Har fastighet, å vilken med anlitande av till investeringsfond
avsatta medel företagits ny-, till- eller ombyggnad, avyttrats inom tio
år från utgången av det beskattningsår, varunder medlen tagits i
anspråk, och föreligga icke förutsättningar för beskattning av
realisationsvinst, skall såsom intäkt av rörelse upptagas vad som vid
dylik avyttring må hava återbekommits av belopp, för vilka den
skattskyldige tillgodonjutit avdrag enligt denna förordning. Motsvarande
skall gälla då ersättning utfaller på grund av försäkring för skada å
sådan fastighet samt skadan inträffat inom nyss angiven tid.

Vid beräkning av återvunnet belopp skall i förekommande fall vid
avsättning till investeringsfond erhållet avdrag anses återvunnet före
åtnjutna avdrag för värdeminskning.

14 § Har taxeringsnämnd påfört taxering enligt 10, 11 eller 13 §, skall
taxeringsnämndens ordförande i förekommande fall lämna
taxeringsnämndsordförandena i de övriga taxeringsdistrikt, där taxering
bör äga rum, erforderliga meddelanden till ledning vid taxeringen inom
dessa distrikt.

15 § Skattskyldig, som gjort avsättning till investeringsfond enligt
denna förordning eller som jämlikt 11 § fjärde stycket övertagit sådan
fond, är pliktig att vid självdeklaration för det beskattningsår då
avsättningen eller övertagandet ägt rum, ävensom för varje påföljande
beskattningsår, intill dess de avsatta eller övertagna medlen avförts
ur fonden, foga uppgift enligt formulär, som fastställes av
riksskatteverket rörande avsättning av medel till fonden samt fondens
användning och avveckling. Vid allmän självdeklaration skall sådan
uppgift fogas i två exemplar.

Skattskyldig, som avsatt medel till investeringsfond eller jämlikt 11
§ fjärde stycket övertagit sådan fond, är skyldig att på anfordran
till arbetsmarknadsstyrelsen lämna de uppgifter i fråga om fonden, som
styrelsen anser erforderliga ur arbetsmarknadssynpunkt. Lag
(1978:953).

16 § Det åligger taxeringsnämnd, som har att till statlig inkomst- och
förmögenhetsskatt taxera aktiebolag eller ekonomiska föreningar, att i
sitt protokoll förteckna de skattskyldiga, som för året avgivit eller
bort avgiva uppgifter enligt 15 § första stycket.

17 § Länsstyrelsen har att snarast möjligt efter det
taxeringsnämnderna avslutat sitt arbete till arbetsmarknadsstyrelsen
översända ett exemplar av de jämlikt 15 § första stycket vid allmän
självdeklaration fogade uppgifterna. Om ändring i meddelat beslut
rörande avdrag för avsättning till investeringsfond därtill
föranleder, skola erforderliga tilläggsuppgifter ofördröjligen genom
länsstyrelsens försorg tillställas styrelsen. Lag (1978:953).

18 § Hos arbetsmarknadskommissionen skall föras register över
investeringsfonder.

19 § Över arbetsmarknadskommissionens beslut enligt denna förodning må
klagan föras hos Kungl. Maj:t genom besvär, vilka skola hava inkommit
till finansdepartementet inom tre veckor från det klaganden erhöll del
av beslutet. Förordning (1957:62).

20 § För tillämpningen av denna förordning erforderliga föreskrifter
meddelas av Kungl. Maj:t.

Anvisningar

till 1 §.

Bolag eller förening, som icke tillgodonjuter fri avskrivning å maskiner
eller andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, må medgivas rätt
till avdrag för avsättning till investeringsfond endast om
avsättningarna i den skattskyldiges räkenskaper och i företedd utredning
redovisas på sådant sätt, att tillfredsställande kontroll kan utövas
över fondmedlens användning.

till 2 §.

Med årsvinst förstås årsvinsten enligt vederbörligen fastställd
balansräkning efter avdrag av avskrivningar, tantiemer m.fl. poster,
vilka rätteligen äro att hänföra till omkostnader i rörelsen -jämväl om
de formellt utgått av vinstmedel – men utan avdrag för avsättning till
reservfond, dispositionsfond, investeringsfond m.fl. fonder, donationer
o.d. Avdrag skall icke ske för de på årsvinsten belöpande skatterna,
vare sig de erlagts preliminärt eller icke, varemot avdrag skall ske för
annan under beskattningsåret erlagd skatt.

Med arbetstagare utan ledande ställning avses arbetstagare, som icke i
egenskap av verkställande direktör, styrelseledamot eller eljest kan
antagas utöva inflytande å företagets medelsdispositioner för i
förordningen angivna ändamål.

till 5 §.

Investeringsfond för byggnader må tagas i anspråk för bidrag till
bestridande av kostnader för ny-, till- eller ombyggnad av bostad eller
välfärdsanläggning för arbetstagare eller förutvarande arbetstagare, som
i 5 § avses, vare sig bidraget lämnas direkt till arbetstagaren eller
den förutvarande arbetstagaren /k/ eller /-k/ till förening eller annan
sammanslutning, bildad huvudsakligen av personal hos det ifrågavarande
företaget eller detta närstående företag, /k/ eller /-k/ till sådant
närstående företag vars huvudsakliga uppgift är att uppföra och
tillhandahålla bostäder eller välfärdsanläggningar åt personal, som nyss
sagts.

Övergångsbestämmelser

1947:174

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling, och äger tillämpning jämväl med avseende å det
beskattningsår, för vilket taxering av beskattningsnämnd i första
instans verkställes under år 1947.

Förordningen skall äga tillämpning jämväl å sådana vid förordningens
ikraftträdande befintliga konjunkturinvesteringsfonder och
investeringsfonder för byggnader, för inventarier och varulager samt för
arbeten i gruva, vilka bildats enligt förordningen den 17 juni 1938 (nr
384) angående rätt för svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening
att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och
förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till
konjunkturinvesteringsfond eller enligt förordningen den 12 juni 1942
(nr 371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning
till investeringsfond; dock att beträffande sådana avsättningar till
fond för inventarier och varulager, som avses i 2 § 3 mom. första
stycket förordningen den 12 juni 1942, de i sistnämnda förordning
meddelade bestämmelserna alltjämt skola gälla.

Beträffande de fonder, varå denna förordning enligt föregående stycke
äger tillämpning, skall iakttagas följande:

1. Den i 11 § första stycket denna förordning angivna tidrymden skall
räknas från det taxeringsår, då avdrag för avsättning skett enligt äldre
bestämmelser.

2. Skattskyldig, som verkställt avsättning till fond för inventarier och
varulager, äger att före den 1 juni 1947 till arbetsmarknadskommissionen
inkomma med anmälan, huruvida kvarstående fondavsättningar, som icke
verkställts jämlikt 2 § 3 mom. första stycket förordningen den 12 juni
1942, komma att av honom redovisas såsom fond för varulager eller såsom
fond för inventarier enligt denna förordning eller med angivna belopp
uppdelas å dessa fonder. Avlämnas icke sådan anmälan, skola
fondavsättningarna av arbetsmarknadskommissionen fördelas med lika
belopp å de båda fonderna, därvid kommissionen har att om fördelningen
underrätta den skattskyldige och länsstyrelsen.

3. Vid återförande till beskattning av fondavsättning, som skett enligt
någon av de äldre förordningarna, skola de däri meddelade bestämmelserna
röande efterbeskattning tillämpas, därvid dock ränta å påförda utskylder
skall utgå för det antal år, som föranledes av bestämmelserna i 10 och
11 §§ denna förordning, jämförda med punkt 1 här ovan.

4. I den mån ej annat följer av vad ovan stadgas skola i samband med
denna förordnings ikraftträdande förordningarna den 17 juni 1938, nr
384, och den 12 juni 1942, nr 371, upphöra att gälla, såvitt angår
fonder för byggnader, för inventarier och varulager och för arbeten i
gruva.

1955:256

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Genom denna förordning upphäves, med de inskränkningar som följa av vad
nedan sägs, förordningen den 2 maj 1947 (nr 174) om investeringsfonder.

Sistnämnda förordning skall gälla i fråga om 1955 års taxering och i
fråga om eftertaxering för år 1955 eller tidigare år samt skall vidare
alltjämt äga tillämpning i avseende å sådana investeringsfonder, som
bildats jämlikt förordnignen i fråga. Vad i samma förordning stadgas
rörande förordningens tillämplighet å vissa i övergångsbestämmelserna
till förordningen i fråga angivna konjunkturinvesteringsfonder och
investeringsfonder samt vad beträffande dessa fonder har att iakttagas
skall alltjämt äga giltighet.

Oaktat vad i nästföregående stycke sägs, skall vad i 11 § första och
femte styckena förordningen den 2 maj 1947, nr 174, stadgas om
investeringsfonds återförande till beskattning inom viss angiven tidrymd
ej längre gälla.

Beträffande sådan konjunkturinvesteringsfond och investeringsfond, som
bildats före ikraftträdandet av nya förordningen, skall utöver vad som
framgår av det förut sagda gälla /k/ dels /-k/ att fonden må efter av
Kungl. Maj:t meddelat tillstånd tagas i anspråk för ändamål, som avses
med investeringsfond för skogsbruk enligt nya förordningen, /k/ dels
/-k/ att, då sådan äldre fond tages i anspråk jämlikt
arbetsmarknadsstyrelsens medgivande, vad i 15 § nya förordningen sägs
skall äga motsvarande tillämpning.

1957:74

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling, och äger tillämpning jämväl med avseende å det
beskattningsår, för vilket taxering i första instans verkställes år
1957.

1990:686

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1997, nämligen

1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal
inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag
för avsättning till investeringsfond,

2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,

3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den
mån denna lag på grund av bestämmelserna i punkt 3 av
övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
alltjämt gäller,

4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,

5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,

6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.

Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till
beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras
detta år, vid 1997 års taxering. Något särskilt tillägg skall inte tas
upp vid återföringen.

Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i
inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets
verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till beskattning
skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall företagets
verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag och
förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.