Kungörelse (1947:32) om betesreglering inom Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i Norrbottens län

SFS nr
1947:32
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1947-02-21

Kungl. Maj:t har, på framställning av landstinget och
hushållningssällskapet i Norrbottens län och med stöd av 12 § lagen den
2 juni 1933 (nr 269) om ägofred, funnit gott förordna, att inom
Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i länet betesreglering å skogs-
eller utmark, som omförmäles i sagda paragraf, må äga rum på sätt och
under villkor, som stadgas i 13-19 §§ samma lag.