/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1947:323) om utgallring ur statliga ämbetsverks och myndigheters arkiv av till apoteksräkningar hörande bilagor;

SFS nr
1947:323
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1947-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS1991:446
Upphävd
1991-07-01

Statliga ämbetsverk och myndigheter skola icke vidare, där ej särskilda
omständigheter annat föranleda, vid insändande till reviderande
myndighet av sina räkenskaper bilägga till apoteksräkningar hörande
bilagor (recept jämte följsedlar till kollegialräkningsverifikationer).
Bilagorna skola i stället förvaras hos vederbörande ämbetsverk eller
myndighet för att under fyra år efter utgången av det kalenderår, under
vilket räkenskaperna skola överlämnas till vederbörande
granskningsmyndighet, vara tillgängliga för den reviderande myndigheten,
varefter de skola utgallras. Utgallring må även ske retroaktivt.