Förordning (1947:339) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.

SFS nr
1947:339
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1947-06-30

1 §. Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen
och förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt äger
skattskyldig njuta avdrag för belopp, som enligt särskilda, mellan
statens bränslekommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt
svenska cellulosaföreningen, svenska trämasseföreningen och svenska
trävaruexportföreningen, å andra sidan, den 1 april respektive den 8 maj
1947 träffade avtal under beskattningsåret tillgodoförts stiftelsen
cellulosaindustriens konjunkturutjämningsfond, stiftelsen
trämasseindustriens konjunkturutjämningsfond eller stiftelsen
trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond.

Medel, vilka utbetalas från någon av stiftelserna till skattskyldig, som
äger njuta avdrag för till stiftelsen inbetalade belopp, skola hos
mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår, då
medlen kommit honom till godo.

2 §. I 1 § nämnda stiftelser äro icke skyldiga att erlägga skatt för
inkomst och förmögenhet.

3 §. Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning
erforderliga föreskrifter.