Lag (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.;

SFS nr
1947:523
Departement/myndighet
Finansdepartementet BO
Utfärdad
1947-07-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:404
Upphävd
1993-07-01

1 § Kommun äger, om den så finner påkallat för att främja
bostadsförsörjningen inom kommunen eller område, i vilket kommunen ingår
och som kan anses utgöra en enhet i bostadsförsörjningshänseende, ställa
medel till förfogande att enligt de grunder och i den ordning, som
kommunen bestämt, användas till åtgärder i syfte att nedbringa den
enskildes kostnader för anskaffande eller innehav av en fullvärdig
bostad. Kommun må ej bedriva verksamhet enligt vad nu sagts inom annan
kommun utan att sistnämnda kommun samtyckt därtill.

I fråga om bostadsföretag, vari kommun äger bestämmande inflytande och
vars grundkapital delvis består av kapitaltillskott från annan än
kommunen, får kommunen ställa medel till förfogande för att täcka hos
bostadsföretaget uppkommen förvaltningsförlust även till den del
förlusten belöper på sådan medintressent i företaget. Lag (1975:131).

2 § En kommun är skyldig att genom lämpligt kommunalt organ förmedla lån
och bidrag, som utgår av statsmedel i syfte att främja
bostadsförsörjningen inom riket eller eljest gäller bostäder och lokaler
inom ett bostadsområde, samt att vid sådan statlig låne och
bidragsverksamhet biträda vid byggnadskontroll och låneförvaltning och
utöva insyn i bostadsrättsföreningars verksamhet.

Genom lämpligt organ skall kommun fortlöpande samla uppgifter om
bostadsförsörjningen i kommunen och på begäran underrätta bostadssökande
om möjligheterna att få bostad i kommunen, bostädernas belägenhet,
storlek och utrustning, bostadskostnader samt andra förhållanden som
bostadssökande behöver kännedom om. Lag (1982:356).

3 § En kommun skall fortlöpande bedriva bostadsförsörjningsplanering i
syfte att främja att alla i kommunen får en egen bostad av god kvalitet
samt att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen inom kommunen
förbereds och genomförs.

Bostadsförsörjningsplaneringen skall komma till uttryck i ett program
som skall antas av kommunfullmäktige.

Om kommunen ingår i ett område som kan anses utgöra en enhet i
bostadsförsörjningshänseende, skall samråd om
bostadsförsörjningsplaneringen ske med länsstyrelsen och med övriga
kommuner i området.

Kommunen skall lämna redovisning av bostadsförsörjningsplaneringen
enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1990:1497).

3 a § Länsstyrelsen skall ge kommunen råd och information samt aktivt
bidra med underlag till kommunens bostadsförsörjningsplanering. Lag
(1990:1497).

4 § Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen skall en kommun
anordna bostadsförmedling. I ett område som kan anses utgöra en enhet i
bostadsförsörjningshänseende skall kommunerna i området fullgöra denna
skyldighet. Därvid skall gemensam bostadsförmedling anordnas och
enhetliga grunder tillämpas vid anvisning av bostäder.

Kommunal bostadsförmedling skall vara avgiftsfri. Avgift får dock tas ut
för sådana tjänster som bostadsförmedlingen tillhandahåller och som inte
avser registrering av bostadssökande eller anvisning av bostad till
registrerad bostadssökande. Avgiftens storlek bestäms av kommunen.

Regeringen kan ålägga en kommun att fullgöra sin skyldighet enligt
första stycket.

Har regeringen ålagt flera kommuner att anordna gemensam
bostadsförmedling, skall de deltagande kommunerna handha denna i
kommunalförbund. Lag (1991:612).

5 § Kommun eller kommunalförbund, som handhar för två eller flera
kommuner gemensam bostadsförmedling, får besluta att anvisning eller
förmedling av bostad genom kommunal bostadsförmedling skall ske under
villkor att den bostadssökande medverkar till att bostad, som han hyr
eller innehar med bostadsrätt och som han lämnar i samband med
inflyttningen i den nya bostaden, överlåtes på bostadssökande som
kommunen eller kommunalförbundet anvisar. Lag (1973:192).

6 § Är fastighet ställd under tvångsförvaltning enligt
bostadsförvaltningslagen (1977:792) och behövs medel ofördröjligen för
sådan åtgärd för fastighetens skötsel som ej kan anstå utan risk för att
bostadshyresgäst lider allvarligt men, får kommun på begäran av
förvaltaren förskottera visst belopp. Lag (1978:379).

1993:404

Bestämmelserna i 2 § i den upphävda lagen om skyldighet för en
kommun att förmedla lån och bidrag gäller dock fortfarande i fråga
om ärenden i vilka ansökan har kommit in till kommunen före
utgången av juni 1993.

Bestämmelserna i 1 § första stycket i den upphävda lagen om rätt
för kommunen att ställa medel till förfogande gäller fortfarande i
fråga om åtagande enligt 14 § förordningen (1991:1924) om statlig
kreditgaranti i förordningens lydelse före den 1 januari 1993, om
bestämmelserna i 14 § skall tillämpas och åtagandet avser lån för ett
småhus som upplåts med bostadsrätt.