Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag

SFS nr
1947:529
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1947-06-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:681

1 § För barn, som är bosatt i Sverige, skall av allmänna medel
såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas
allmänt barnbidrag med 12 600 kronor om året i enlighet med vad
nedan närmare stadgas. Lag (2005:824).

1 a § Frågor om allmänna barnbidrag handhas av
Försäkringskassan.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem
som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller
också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan
m.m. Lag (2004:799).

2 § Allmänt barnbidrag utgår från och med månaden efter den, då barnet
fötts eller rätt till sådant bidrag annars uppkommit, till och med det
kvartal, under vilket barnet fyller 16 år. Lag (1986:382).

2 a § Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt
barnbidrag för två eller flera barn. Vid tillämpning av denna
paragraf beaktas inte barn som avses i 4 § tredje stycket
eller 7 §.

Flerbarnstillägg lämnas med

1. 1 800 kronor om året för det andra barnet,

2. 5 448 kronor om året för det tredje barnet,

3. 12 120 kronor om året för det fjärde barnet,

4. 15 000 kronor om året för det femte barnet och varje
ytterligare barn.

Vid beräkningen av flerbarnstillägget ska de barn för vilka
någon uppbär allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för
vilka någon annan uppbär allmänt barnbidrag om dessa
barnbidragsmottagare stadigvarande sammanbor och är eller har
varit gifta med varandra eller har eller har haft barn
gemensamt.

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje
stycket ska anmäla detta till Försäkringskassan.

Om inte annat föreskrivs ska bestämmelserna om allmänt
barnbidrag i denna lag eller i andra lagar eller författningar
tillämpas på flerbarnstillägg. Lag (2010:681).

2 b § Med de barn som berättigar till flerbarnstillägg enligt
2 a § skall jämställas barn som fyllt 16 år, men i övrigt
uppfyller kraven för barnbidrag enligt denna lag, och som
bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt
lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp
enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395).

Som barn enligt första stycket räknas studerande från och med
det kvartal under vilket barnet börjar studera och längst till
och med det andra kvartalet det år under vilket den studerande
fyller 20 år. Den studerande skall stadigvarande sammanbo med
den bidragssökande för att berättiga till flerbarnstillägg.

Studerande som deltar i undervisning som omfattar kortare tid
än åtta veckor eller deltidsundervisning inräknas inte i
barnantalet. Detsamma gäller studerande som är gifta.

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av
bestämmelserna i denna paragraf skall anmäla detta till
Försäkringskassan. Lag (2004:799).

3 § Avlider barn, för vilket allmänt barnbidrag utgår, eller
inträffar annars före utgången av det kvartal då barnet fyller 16 år
omständighet, på grund varav sådant bidrag inte längre skall utgå för
barnet, skall bidraget dras in från och med månaden efter den då
dödsfallet inträffade eller förändringen ägde rum.

Utges allmänt barnbidrag och sker ändring i förhållande som är
avgörande för rätten att uppbära bidraget skall ändringen ha verkan
från och med månaden efter den då ändringen ägde rum.
Lag (1995:1494).

4 § En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt
att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Vid gemensam vårdnad
gäller följande. Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den
förälder som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras
till Försäkringskassan av föräldrarna gemensamt. Om inte någon
sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bidraget. Är den
nu avsedde föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller
annan orsak för längre tid förhindrad att delta i vårdnaden,
övergår rätten att uppbära bidraget till den andre föräldern.
Bor barnet varaktigt tillsammans med endast en av föräldrarna,
har efter anmälan den föräldern rätt att uppbära bidraget. Om
föräldrarna inte bor tillsammans, men barnet är varaktigt
bosatt hos båda föräldrarna (växelvis boende), får rätten att
uppbära barnbidraget efter anmälan av båda föräldrarna delas så
att bidraget utbetalas med hälften till vardera föräldern. Har
barnet två särskilt förordnade vårdnadshavare, skall vad som
sagts om barnets föräldrar och moder i stället gälla barnets
vårdnadshavare respektive den kvinnliga vårdnadshavaren. Är
barnets föräldrar eller för barnet särskilt förordnade
vårdnadshavare av samma kön, skall vad som sagts om barnets
moder i stället gälla den äldre av kvinnorna eller männen.

I fråga om rätten att uppbära allmänt barnbidrag likställs med
föräldrar de, som med socialnämndens tillstånd har tagit emot
ett utländskt barn för vård och fostran i syfte att adoptera
det.

Försäkringskassan får på framställning av socialnämnd förordna
att allmänt barnbidrag för barn, som genom socialnämndens
försorg placerats i enskilt hem, skall uppbäras av den som
fostrar barnet. Har barnet placerats i enskilt hem av annan än
socialnämnd, får sådant förordnande meddelas på framställning
av den som enligt första stycket uppbär bidraget.

Allmänt barnbidrag lämnas endast om bidragsmottagaren är bosatt
i Sverige. Lag (2006:179).

4 a § Rätten att uppbära flerbarnstillägget tillkommer den som
uppbär allmänt barnbidrag för de barn som flerbarnstillägget
avser. Om barnbidrag har slutat utges för alla de barn som
flerbarnstillägget avser, tillkommer rätten att uppbära
flerbarnstillägget barnens vårdnadshavare. Om alla barn som
berättigar till flerbarnstillägget är myndiga, eller om barnen
saknar vårdnadshavare, tillkommer rätten den eller de föräldrar
som barnen stadigvarande sammanbor med.

Skulle enligt första stycket två personer kunna uppbära
flerbarnstillägget, betalas detta till den person som anmäls
som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till
Försäkringskassan av personerna gemensamt. Om inte någon sådan
anmälan görs betalas flerbarnstillägget till kvinnan eller, om
personerna är av samma kön till den äldre av dem.

Om barnbidraget delas enligt 4 § första stycket för ett eller
flera barn skall flerbarnstillägget beräknas enligt följande.

Flerbarnstillägget per månad för det antal barn som barnbidrag
utges för divideras med samma antal barn. Denna kvot
multipliceras med det antal barn för vilka det utges ett helt
barnbidrag.

Flerbarnstillägget per månad för det antal barn som barnbidrag
utges för divideras med samma antal barn. Denna kvot divideras
med talet två och multipliceras därefter med det antal barn för
vilka det utges ett halvt barnbidrag.

Det belopp respektive person får utgör summan av de belopp som
erhålls vid beräkning enligt fjärde och femte styckena.
Lag (2006:179).

5 § Om synnerliga skäl föreligga, får bidraget på framställning av
socialnämnd utbetalas till den andre av föräldrarna eller annan lämplig
person eller till nämnden att användas för barnets bästa. Lag (1981:18).

6 § Har upphävts genom lag (1986:379).

7 § När ett barn vid ingången av en viss månad vårdas i ett hem
för vård eller boende inom socialtjänsten, får det kommunala
organ, som svarar för vårdkostnaden, uppbära på månaden
belöpande allmänt barnbidrag för barnet och därav gottgöra sig för
nämnda kostnad. Uppkommer överskott, skall detta redovisas till
den bidragsberättigade. Lag (1994:561).

8 § Har upphävts genom lag (1973:449).

9 § Har upphävts genom lag (1973:449).

10 § Har upphävts genom lag (1973:449).

11 § Barnbidrag utbetalas månadsvis genom Försäkringskassan.
Det månadsbelopp som skall utbetalas i barnbidrag eller
flerbarnstillägg avrundas till närmast högre hela krontal.
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sättet och tiden
för utbetalningen.

Har barnbidrag ej utbetalats före utgången av året näst efter
det, till vilket bidraget hänför sig, föreligger ej längre rätt
till bidraget, såvida ej den bidragsberättigade inom nämnda tid
hos Försäkringskassan gjort gällande rätt till bidraget.

Har barnbidraget ej lyfts före utgången av året näst efter det,
under vilket bidraget förfallit till betalning, skall bidraget
vara förverkat.

Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän
försäkring om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas
gäller även i ärenden enligt denna lag. Lag (2004:799).

12 § Har någon genom oriktiga uppgifter eller annorledes
förorsakat att allmänt barnbidrag för visst barn obehörigen
utgått eller har någon eljest obehörigen eller med för högt
belopp uppburit sådant bidrag och har han skäligen bort inse
detta, skall återbetalning ske av vad för mycket utbetalats,
där ej i särskilt fall Försäkringskassan finner anledning
föreligga att helt eller delvis eftergiva
återbetalningsskyldighet.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första
stycket, må vid senare utbetalning till honom i avräkning å vad
för mycket utgått innehållas skäligt belopp.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt
första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en
avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av
det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut på beloppet. Räntan
skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om
avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte
för tid innan återkravet förfallit till betalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte
betalas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet.
För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar
räntelagen (1975:635).

Om det i särskilt fall finns anledning, får Försäkringskassan
helt eller delvis efterge kravet på ränta enligt tredje och
fjärde styckena. Lag (2007:195).

13 § Rätt till allmänt barnbidrag må ej överlåtas och kan förty
icke tagas i mät för gäld.

14 § De närmare föreskrifter, som behövs för tillämpningen av
denna lag, meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring
skall tilllämpas i ärenden enligt denna lag:

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av
ersättning,

20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att
lämna uppgifter,

20 kap. 8 § 4 stycket om utredningsåtgärder.
Lag (2004:799).

15 § Bestämmelserna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring om omprövning och ändring av
Försäkringskassans beslut samt om överklagande av
Försäkringskassans och domstols beslut har motsvarande
tillämpning i ärende enligt denna lag. Lag (2004:799).

16 § Har upphävts genom lag (1978:34).

17 § Har upphävts genom lag (1978:34).

18 § Ett beslut i ett ärende enligt denna lag skall gälla omedelbart, om
inte något annat anges i beslutet eller bestäms av den domstol som har
att pröva beslutet. Lag (1991:216).

19 § Regeringen får träffa överenskommelse med främmande makt om
utsträckt tillämpning av denna lag eller om undantag i vissa fall från
lagens bestämmelser. Lag (1986:379).

Övergångsbestämmelser

1991:233

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 § första stycket den 1
januari 1992 och i övrigt den 1 juli 1991.

2. Äldre föreskrifter i 1 § tredje stycket om var barnet skall anses
vara bosatt gäller fortfarande för barn som lämnat Sverige före
ikraftträdandet.

1991:486

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 § första stycket den 1
januari 1993, 1 § andra stycket första meningen den 1 januari 1992, 1 §
andra stycket andra meningen den 1 juli 1992 och i övrigt den 1 juli
1991.

2. Äldre föreskrifter i 1 § andra stycket första meningen gäller
fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före den 1 januari 1992. Den
nya föreskriften i 1 § andra stycket andra meningen gäller inte allmänt
barnbidrag som avser tid före den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter i 1 §
tredje stycket om var barnet skall anses vara bosatt gäller fortfarande
för barn som lämnat Sverige före den 1 juli 1991. Lag (1992:1570).

1993:92

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt
uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.
Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med
den 1 januari 1993.

1994:1441

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om barnbidrag för
tid före ikraftträdandet.

3. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en
omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt
förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelsen i dess nya
lydelse.

1995:1494

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Har upphävt genom lag (1997:1316).

1998:88

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1999:805

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om
barnbidrag för tid före ikraftträdandet.

1999:1368

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om
barnbidrag för tid före ikraftträdandet.

2004:799

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas
föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas
föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

2005:824

1. Denna lag träder i kraft den 5 december 2005 och tillämpas
på allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg som lämnas för tid
efter utgången av år 2005.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på allmänt
barnbidrag och flerbarnstillägg för tid före utgången av år
2005 om inte annat följer av 3 och 4.

3. För månaderna oktober–december 2005 lämnas ytterligare
allmänt barnbidrag med 100 kronor per månad och barn.

4. För månaderna oktober–december 2005 lämnas flerbarnstillägg
med 100 kronor per månad för det andra barnet, med 354 kronor
per månad för det tredje barnet, med 860 kronor per månad för
det fjärde barnet samt med 1 050 kronor per månad för det femte
barnet och varje ytterligare barn. Har för en eller flera av
dessa månader flerbarnstillägg lämnats enligt äldre
bestämmelser, skall vid en senare utbetalning av
flerbarnstillägg enligt denna punkt, avräknas vad som för
aktuell månad redan har lämnats i flerbarnstilllägg.

2006:179

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om allmänt
barnbidrag och flerbarnstillägg som avser tid före
ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i de fall anmälan har
gjorts före ikraftträdandet.

2007:195

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana
återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter
ikraftträdandet.

2010:681

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för flerbarnstillägg som avser tid före
ikraftträdandet.