Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram

SFS nr
1947:643
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1947-07-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:619

Vill någon överbringa rättegångsfullmakt genom telegram, skall
fullmakten i huvudskrift uppvisas hos ett företag som driver
televerksamhet. Den som hos ett sådant företag tar emot
telegrammet skall teckna bevis på fullmakten, att den blivit
uppvisad, och på telegramblanketten, att den där gjorda avskriften
ordagrant överensstämmer med huvudskriften; sistnämnda bevis
skall ingå i det telegram, som avsändes.

Telegrammet, som må befordras även med telefon, skall vid
befordringen i föreskriven ordning kollationeras; bevis därom skall
meddelas på det utskrivna telegrammet. Förordning (1993:619).