Kungörelse (1947:644) om anställande av allmän tolk m.m.

SFS nr
1947:644
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1947-07-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1984:140
Upphävd
1984-07-01

4 § En allmän tolk har rätt till dagarvode med 300 kronor för varje
förrättningsdag. För en dag när högst två timmar har tagits i anspråk
är dagarvodet dock 200 kronor. Tolken har även rätt till resekostnads
ersättning och traktamente enligt allmänna resereglementet (1952:735).
Resekostnadsersättning fastställs enligt reseklass B. Dagarvode
betalas även för varje särskild resdag, när minst åtta timmar mellan
klockan 6 och 24 har tagits i anspråk för resan.

Är en tolk i egenskap av nämndeman berättigad till dagarvode och
ersättning för resekostnad, skall dagarvodet enligt denna paragraf
minskas med beloppet av det arvode som han är berättigad till som
nämndeman. Tolken har i detta fall inte rätt till
resekostnadsersättning eller traktamente. Förordning (1979:777).

5 § Ersättningarna betalas av allmänna medel genom domstolsverkets
försorg. Tjänstgöringen skall styrkas med ett intyg av tingsrätten.
Förordning (1979:777).