Kungl. Maj:ts kungörelse (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.

SFS nr
1947:921
Departement/myndighet
Civildepartementet RS2
Utfärdad
1947-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:703
Upphävd
1987-07-01

1 § När ett beslut om indelningsändring enligt lagen (1979:411) om
ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och
församlingar har meddelats, skall en avskrift av beslutet sändas till
statistiska centralbyrån, kammarkollegiet, riksskatteverket, statens
planverk, statens lantmäteriverk och länsstyrelsen. Om beslutet avser
ändring i församlingsindelningen, skall en avskrift sändas även till
domkapitlet och stiftsnämnden. Förordning (1979:774).

2 § När ett beslut om fastställelse eller ändring av regionplan,
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan har meddelats, skall en
avskrift av beslutet snarast möjligt sändas till statens planverk,
byggnadsnämnden, fastighetsbildningsmyndigheten och fastighets
registermyndigheten.

När länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft eller, om regeringen har
beslutat i ärendet, när beslutet har meddelats, skall länsstyrelsen
sända en kopia av planen med tillhörande bestämmelser och beskrivning
till planverket, fastighetsbildningsmyndigheten och
fastighetsregistermyndigheten. Om beslutet gäller en regionplan, skall
en sådan kopia sändas även till de berörda byggnadsnämnderna. Förordning
(1979:774).

3 § När ett förordnande enligt byggnadslagen (1947:385) om förbud mot
nybyggnad eller mot schaktning, fyllning, trädfällning eller därmed
jämförliga åtgärder har meddelats, skall en avskrift av beslutet sändas
till byggnadsnämnden och fastighetsbildningsmyndigheten. Om
länsstyrelsen har meddelat beslutet, skall avskriften sändas så snart
beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (1979:774).

4 § Beslut som avses i 1-3 §§ bör, utöver vad som anges i dessa
paragrafer, sändas till de myndigheter och organisationer som behöver
beslutet för sin verksamhet. Förordning (1979:774).

5 § Vid kopiering av en plan som avses i 2 § bör kommunen och andra som
berörs av beslutet och som begär det få tillfälle att för egen räkning
samtidigt utföra önskat antal kopior.

Om inte sökanden bekostar kopiornas utförande eller särskilda
omständigheter föranleder annat, bör Liber Grafiska Aktiebolag anlitas
för att utföra kopiorna.

Om sökanden skall bekosta kopiorna, skall länsstyrelsen förelägga honom
viss tid, inom vilken kopiorna skall vara länsstyrelsen tillhanda. Om
sökanden inte iakttar tidsfristen, får länsstyrelsen utföra kopiorna på
sökandens bekostnad. Förordning (1979:774).

6 § Kostnaderna för kopior, som inte skall betalas av sökanden, betalas
av länsstyrelsen. Förordning (1979:774).

Övergångsbestämmelser

1987:703

Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
sådana planer och beslut som enligt 17 kap. plan- och bygglagen
(1987:10) skall prövas enligt bestämmelserna i byggnadslagen (1947:385).