Kungörelse (1947:970) om överflyttande å arbetsmarknadsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma statens arbetsmarknadskommission

SFS nr
1947:970
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1947-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:885
Upphävd
2008-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad i allmän författning
eller genom särskilda Kungl. Maj:ts beslut finnes stadgat rörande
statens arbetsmarknadskommission i stället skall i tillämpliga delar
avse arbetsmarknadsstyrelsen.