Förordning (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten

SFS nr
1948:195
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F3
Utfärdad
1948-04-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:842
Upphävd
1988-08-01

1 § Har någon biträtt polismyndighet, polisman eller ordningsvakt vid
ingripande mot person, som stört den allmänna ordningen eller begått
eller misstänkts för brott eller kunnat antagas vara farlig för allmän
säkerhet, och har till följd av ingripandet skada till person eller
egendom tillskyndats honom, skall ersättning för skadan utgivas av
allmänna medel. Ersättning skall dock ej utgå, då biträde varken
påkallats eller eljest synts nödigt, ej heller då det lämnats mot
uttryckligt förbud av polisverksamhetens utövare.

Ersättningen skall bestämmas enligt de i 6 kap. strafflagen
beträffande skadestånd stadgade grunderna; dock att därvid i fall som
i 4 § nämnda kap. sägs avseende ej skall fästas vid tillgångarna hos
den som må vara ansvarig för skadan.

Vad i första stycket är stadgat skall äga motsvarande tillämpning om
någon till följd av ingripande som där avses fått vidkännas utgift
eller eljest lidit ekonomisk förlust, ehuru skada till person eller
egendom ej tillskyndats honom.

2 § Belöning må av allmänna medel tilldelas den som vid biträde åt
polismyndighet, polisman eller ordningsvakt i fall som i 1 § sägs
visat särskild rådighet och nit.

3 § Rätt till ersättning eller belöning prövas av länsstyrelsen i den
ort, där ingripandet skett.

Ansökning om ersättning skall göras inom ett år från det ingripandet
ägde rum eller skadan inträffade.

4 § Vid ansökning om ersättning bör fogas utredning om
ersättningsanspråkets uppkomst och omfattning. Finnes nödigt att för
vinnande av fullständig utredning i ärendet någon höres såsom vittne
eller upplysningsvis, äger länsstyrelsen förordna om sådant förhör vid
allmän underrätt. Ersättning till den som inkallats till förhör skall
utgå av allmänna medel.

Skriftligt besked angående länsstyrelses beslut om ersättning enligt
denna förordning skall, där det begärts, utan avgift tillhandahållas
sökanden.

5 § För belopp, som statsverket jämlikt 1 § första stycket utgivit
till den skadelidande, inträder statsverket i dennes rätt mot den som
är ansvarig för skadan.

6 § Förslag rörande belöning uppgöres av polischefen i den ort, där
ingripandet skedde. Förslaget bör ingivas till länsstyrelsen senast
inom tre månader efter ingripandet.

7 § Över länsstyrelsens beslut i ärende rörande belöning må klagan ej
föras.

8 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas
av Konungen.