Kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden

SFS nr
1948:240
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1948-05-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1263
Upphävd
1996-01-01

1 § Lån ur luftfartslånefonden beviljas av Kungl. Maj:t dels för inköp
av flygplan, som skola användas i yrkesmässig luftfart, samt delar och
tillbehör därtill, dels ock för uppförande av för yrkesmässig luftfart
erforderliga byggnader och andra anläggningar.

2 § Ansökning om lån skall innehålla uppgifter om — förutom det sökta
lånets belopp och den säkerhet sökanden kan ställa — flygplantyp,
materielslag och avsedd användning samt, när fråga är om uppförande av
byggnader eller andra anläggningar, kostnadsberäkningar, ritningar och
situationsplan.

3 § Beviljat lån utlämnas av statskontoret mot av ämbetsverket godkänd
skuldförbindelse jämte den säkerhet, som kan hava av Kungl. Maj:t
fastställts vid lånets beviljande.

4 § Å lyftat lånebelopp skall utgå ränta, räknat från lyftningsdagen,
enligt vad särskilt finnes föreskrivet.

Lånet skall återbetalas under viss av Kungl. Maj:t bestämd tidrymd,
dock högst tio år för flygplan samt delar och tillbehör därtill och
fyrtio år för byggnader eller andra anläggningar, allt räknat från
första lyftningsdagen; låntagaren dock obetaget att före lånetidens
utgång på en gång inbetala ogulden del av lånet.

Å kapitalbelopp, som ej gäldas inom föreskriven tid, skall utgå
dröjsmålsränta enligt i särskild ordning fastställda grunder.

5 § Fullgör icke låntagaren sina förpliktelser i fråga om räntelikvid
eller amortering, skall det, efter anmälan av statskontoret, ankomma
på Kungl. Maj:t att bestämma, huruvida eller i vad mån erhållet lån
skall genast återbetalas.

Övergångsbestämmelser

1948:240

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1948, då kungörelsen den 16
december 1927 (nr 490) angående allmänna villkor och bestämmelser för
lån ur luftfartslånefonden skall upphöra att gälla; dock skall
sistnämnda kungörelse fortfarande äga tillämpning beträffande lån, som
beviljats före den 1 juli 1948.